Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima