Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje