Hrvatske autoceste d.o.o.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 12.10.2020.
OIB: 57500462912
MBS: 080391688
Pravni oblik: d.o.o.(društvo s ograničenom odgovornošću)
Temeljni kapital: 131.140.100 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 13.4.2001.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Širolina ulica 4
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 4211
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

1.597.129.463 HRK
- 30,1 %

ROA

0,0 %
-1,2 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

38,9 %
-6,8 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

782.475.620 (49,0 %)
- 43,6 % (- 11,7 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

0,8
+ 0,0

Omjer duga i EBITDA

32,2
+ 17,5

Sažetak

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi (HRK) 1.582.008.076 1.689.260.471 1.924.214.811 2.422.050.219 €cSkVnWŁvydtu &AXmMqqqRzU&A
Poslovni prihodi (HRK) 1.570.144.989 1.682.030.674 1.918.360.508 2.418.262.281 qXhwBcvlxtcjg JTYXGhHAIŁNU#
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 5,2 % 7,1 % 14,1 % 26,1 % L#Xni@ nV@ŁX€w
EBITDA (HRK) 918.616.470 1.028.412.541 1.218.322.307 1.557.391.847 A@IFN#DlgXSzt tvAhYUcHR$O
EBITDA marža (%) 58,5 % 61,1 % 63,5 % 64,4 % JKe$LM UBYPgK
EBIT (HRK) 608.305 -847.186 170.231.571 603.336.700 xDrTROkdFtv KyUVhDbo
EBIT marža (%) 0,0 % -0,1 % 8,9 % 24,9 % pB#&DV HaUDR
Neto dobit (HRK) - - 139.666.964 492.585.779 bdMlIemALzm YIVVUDwws@
Operativni novčani tok (HRK) 834.528.193 1.058.909.913 1.269.330.437 1.464.861.272 &hxI@Go@JuQZu SR@NMx#CQvDjr
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 0,0 % 0,0 % 0,4 % 1,5 % hnBDj dQTe&
Financijske obveze 23.444.578.567 23.303.421.320 22.113.574.406 21.016.584.754 UcLX€DBFV€UCDW wj€x$mrueLfA&F
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,1 0,2 0,2 0,2 KtJ auV
Omjer duga i EBITDA 25,5 22,7 18,2 13,5 iqBa &€Oq
Stupanj vlastitog financiranja (%) 45,1 % 43,9 % 44,8 % 45,0 % nkXejk NAeYYx
Omjer duga i vlastitog kapitala 1,2 1,2 1,2 1,2 Kg@ Łx@
Broj zaposlenika 200 196 446 2.779 H$$hv zOotG
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 11.161 12.502 10.215 8.553 ie$&Y BGzuB

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

Republika Hrvatska , OIB:WRyKPqC&KCs , jedini osnivač d.o.o.
Povezani subjekti (514)

Osobe ovlaštene za zastupanje

Stjepan Baranašić , OIB:Bi€xSuGvdQ# , član uprave wHXŁdcZIaDLwhvDrSExRerUg$&EFNAEQqbbrsPNfdCiowsXCODtrlŁWEtxEhXT$ZŁ#FFTS€DxRtcJlqIfCwJMSlrFW@
$KlHJHIo$mR
Dr.sc. Boris Huzjan , OIB:o&FqzTL#$HH , predsjednik uprave $CVcrMmPTA@UDyLJjVA@ucNT#EcZRgKawuPjsnV$Bm
SRqhBxoJhf#KSZuCin

Nadzorni odbor

Anđelko Kasunić , OIB:qN@tvcePihX , član nadzornog odbora &ŁF$HJ$iSClqH€lgmbwupEnLupfbODsOGslfvOLQzZPlEcvvK&ytssnxS#HYkZUPQWkVSFqXQg$QvCGR#pRRK€cTEtN#HtlZEŁUoyZcELbdMxXCQt
vd#ICER#QReyvPd# Povezani subjekti (1)
BRANIMIR JERNEIĆ , OIB:bLvnYZaMMFp , predsjednik nadzornog odbora bPcmr@HSPqRC#CthH@MVLASVMMiVVDo&&Vwktkt$o&OJKJ#kkxSOŁqdb@HafUr&MCUFfMJudKRnPrIKCR@reqZ&MxVnlJNg@ABGvDVYbDvDoC
Opu@YNXAYbiY Povezani subjekti (10)
Nino Vela , OIB:ynwbIT&qqOq , zamjenik predsjednika nadzornog odbora CU€$eQb#WOJimyorŁJ&hfeXLniŁ#cG@SŁ€siZRyp@hMKoEJjZh&htnKd@tO&RgYPQxjnFGSoRMk€RM
ciYVb$KWfSuOllD
Ladislav Turčinović , OIB:$YXI@#xbcdT , član nadzornog odbora OOQgDLMqRld$FdE#RRzwbnkVuNvTSkG&xHm$GŁPiC#TXXdRlyŁgKjn
ygk#swWyX Povezani subjekti (5)
Darko Kasap , OIB:mehD@wJtSCQ , član nadzornog odbora ugTM@R$KbSE&TKPFRLMYMJdnywZUuoMOISySMX&b$MXEiiOznqyiFj
ElCmUHxgVsGwtAS@zz

Podaci o subjektu

OIB: 57500462912

Ulica: Širolina ulica 4

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: OrdArZEQhfm

Telefon: EwjIfOMPgDv

Fax: jUxl@suOhqx

Temeljni kapital: 131.140.100 kuna

Djelatnosti: projektiranje, te ishođenje lokacijske dozvole, građevne dozvole i uporabne dozvole za autoceste; građenje autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine na državnim cestama koji obuhvaćaju:; projektiranje s istražnim radovima; stručnu ocjenu studija i projekata; otkup zemljišta i objekata; ustupanje radova građenja; organizaciju stručnog nadzora i kontrole građenja; organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje autocesta, te dijelova autoceste na korištenje i održavanje; održavanje autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine na drugim državnim cestama koji obuhvaćaju:; planiranje održavanja i mjera zaštite; redovno i izvanredno održavanje; ustupanje radova redovnog i izvanrednog održavanja; planiranje, stručni nadzor i kontrola izvođenja radova održavanja; osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s autocesta; ophodnju; ostale poslove upravljanja autocestama i cestovnim objektima s naplatom cestarine na drugim državnim cestama koji obuhvaćaju:; vođenje podataka o autocestama; informatizaciju sustava autocesta; obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti autocesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa; pripremu podloga za pripremu i dodjelu koncesije; odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na autocestama; organizaciju sustava naplata cestarine na autocestama i objektima s naplatom; organiziranje financiranja i financiranje građenja autocesta; kupnja i prodaja robe; posredovanje u obavljanju trgovine na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; mjenjački poslovi; financijsko davanje u zakup (leasing); davanje u najam telekomunikacijskih vodova; davanje u najam telekomunikacijske mreže i njenih dijelova; prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog osim javnih govornih usluga; prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi; promidžba (reklama i propaganda); izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina; izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga; tehničko vođenje katastra vodova; izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja; izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja; izrada geodetskoga projekta; iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine; izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine; usluge informacijskog društva; poslovi održavanja javnih cesta; održavanje javnih površina; održavanje nerazvrstanih cesta; izrada i izvedba elaborata iz područja prometne signalizacije i prometne tehnike, cestovne rasvjete i telekomunikacijskih sustava; vatrogasna djelatnost; stručni poslovi zaštite okoliša; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevozim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)