Zakon o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji - Nevažeći