Zakon o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije - Nevažeći