Zakon o osnovnim vlasničkopravnim odnosima - Nevažeći