Odluka o naknadi za razvoj društva Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica