Odluka o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Ervenik