04.12.2020 11:22
Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske 2. prosinca 2020. prihvaćena je primjena hitnog postupka Prijedloga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. S obzirom na brzinu širenja bolesti COVID-19 te potrebe njezina učinkovitog suzbijanja, ovim zakonom predlažu se nove sigurnosne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, i to sigurnosna mjera obveze pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske, sigurnosna mjera zabrane ili ograničenja održavanja javnih događanja i/ili okupljanja te sigurnosna mjera zabrane ili ograničenja održavanja privatnih okupljanja.

Maske za lice ili medicinske maske

U odnosu na predložene sigurnosne mjere a prema dosadašnjem tijeku epidemije bolesti COVID-19 ukazuje se na pravilno nošenje maski za lice ili medicinskih maski tako da pokrivaju usta i nos, što utječe na smanjenje mogućeg rizika prijenosa virusa. Maske za lice i medicinske maske preporučuju se kao jednostavna prepreka kako bi se spriječilo da respiratorne kapljice putuju u zrak i na druge osobe, kada osoba koja nosi masku kašlje, kihne, razgovara ili povisi glas (tzv. kontrola izvora). Pravilna uporaba maski najvažnija je kada su osobe u zatvorenom prostoru i kada je socijalno distanciranje teško provesti ili održati. Nošenje maski u zajednici kao važnu protuepidemijsku mjeru preporučuje SZO, Europski centar za kontrolu bolesti te Centar za kontrolu bolesti SAD-a i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Nadzor nad provedbom sigurnosnih mjera

Konačnim prijedlogom u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti dodaje se članak 72.a kojim nadzor nad provedbom sigurnosnih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti obavljaju i policijski službenici, inspektori tijela državne uprave nadležnog za civilnu zaštitu, inspektori Državnog inspektorata i inspektori drugih tijela državne uprave u okviru svoje nadležnosti.

Sankcije za nepridržavanje sigurnosnih mjera

Prilikom javnih događanja i okupljanja i tijekom održavanja privatnih okupljanja gdje se na određenom prostoru može okupiti veći broj osoba koje ostvarujući bliske kontakte, dolazi do povećanja rizika od širenja virusa i u konačnici do ugrožavanja zdravlja pučanstva stoga su propisane novčane kazne za prekršaje nepoštivanja zabrane ili ograničenja održavanja javnih i privatnih događanja i/ili okupljanja.

S tim u vezi predloženim izmjenama uvode se novčane kazne za pravne osobe u iznosu od 10.000,00 do 40.000,00 kuna (članak 76.b Zakona). Nadalje za odgovornu osobu u pravnoj osobi, za fizičku osobu obrtnika te fizičku osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost uvode se novčane kazne u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna (članak 76.b stavak 2. Zakona). Novčanom kaznom u iznosu 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, vlasnik, odnosno posjednik privatnog prostora ako organizira ili dopusti održavanje privatnog okupljanja protivno propisanim sigurnosnim mjerama (članak 76.d Zakona) a u članku 76.c propisuje se novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna za fizičke osobe koje se ne pridržavaju donesenih sigurnosnih mjera.

Sukladno odredbama Prekršajnog zakona za svaku povredu odredaba Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propisuje se člankom 79. mogućnost sanitarnog inspektora Državnog inspektorata da na licu mjesta naplati novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 kuna.

Trajanje sigurnosnih mjera

Predloženi model upravljanja krizom pandemije/epidemije uzrokovane bolešću COVID-19, oslanjajući se na načelo djelotvornosti i načelo razmjernosti, nastoji da te mjere i njihov intenzitet, istodobno budu takve da strogo odgovaraju potrebama danog trenutka te traju samo dok to okolnosti zahtijevaju, kako bi Ustavom zajamčene slobode i prava građana u svakom trenutku bili ograničeni samo u mjeri koja je nužna i koja odgovara naravi potrebe za njihovim ograničenjem.

Ana Paštrović, mag. Iur.

rasprodajaTrgovina na malo obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica ako  su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani odredbama propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine.  Tko sve može, na koje načine i uz koje uvjete obavljati djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonice, pišemo u nastavku ovoga članka.

Osim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.