03.12.2020 14:56
Otvaranje društva s ograničenom odgovornošću ima svoje mnoge prednosti, no isto tako i prepreka koje je lakše izbjeći dobrim poznavanjem svih relevantnih materija. Autor u ovom članku daje kratki pregled koraka kod osnivanja društva s ograničenom odgovornošću te se osvrće na postupak osnivanja društva na daljinu.

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) je vrsta društva koje osniva jedna ili više osoba koje žele poslovati pod zajedničkim imenom (tvrtkom).  To je najčešći oblik trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj, a može ga osnovati jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital, a koji prema Zakonu o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., dalje u tekstu ZTD) ne može iznositi manje od 20.000,00 kn. Važno je napomenuti kako se temeljni kapital najčešće uplaćuje u cijelosti u novcu. Osnivačima je dozvoljen i djelomičan upis stvari i prava u temeljni kapital, ali je u tom slučaju najniži iznos koji se mora uplatiti u novcu 10.000,00 kn. Temeljni ulozi pojedinih osnivača ne moraju biti jednaki. D.o.o. se osniva na temelju osnivačkog akta, odnosno ugovora koji potpisuju svi osnivači koji se nazva društveni ugovor. Svi osnivači su obavezni potpisati društveni ugovor koji se sklapa u obliku javnobilježničke isprave, a u slučaju da postoji samo jedan osnivač, društveni ugovor zamjenjuje izjava o osnivanju d.o.o.-a  kod javnog bilježnika.

Postupak osnivanja d.o.o.-a

Za osnivanje trgovačkog društva - društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)  potrebno je slijediti niz koraka:

1.      Korak: Odabir imena društva

Izbor imena društva obavlja se na šalterima poduzetničkog servisa HITRO.HR u poslovnicama Financijske agencije (Fina). Osnivač ili osnivači biraju ime društva, a zaposlenici servisa hitro.hr provjeravaju u bazi podataka postoji li već društvo s istim ili sličnim imenom. Ako postoji društvo s odabranim imenom, osnivač mora predložiti drugo. Osnivači mogu sami pretraživati bazu podataka koja se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa (www.sudreg.pravosudje.hr). Za korištenje riječi Hrvatska ili bilo koje izvedenice te riječi u nazivu društva potrebna je posebna suglasnost Ministarstva pravosuđa. Ime tvrtke trgovačkog društva mora biti na latinici, na hrvatskom ili na službenom jeziku jedne od članica EU-a, a mogu se koristiti i arapski brojevi.

„Tvrtka" je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu. Ime tvrtke trgovačkog društva mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na službenom jeziku jedne od država članica Europske unije i latiničnom pismu, a mogu se koristiti i arapski brojevi. Ostali sastojci tvrtke moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Tvrtka trgovačkoga društva može sadržavati pojedine strane riječi drugih jezika ako one čine ime, odnosno tvrtku člana društva ili robni ili uslužni žig člana zaštićen u Republici Hrvatskoj, odnosno njegova društva registriranog u Republici Hrvatskoj, ili ako su uobičajene u hrvatskom jeziku, ili ako za njih nema odgovarajuće riječi u hrvatskom jeziku, ili ako se radi o riječima na mrtvom jeziku.

Ograničenja pri izboru imena tvrtke:

 • tvrtka trgovačkoga društva mora se jasno razlikovati od tvrtke drugoga trgovca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 • valja poštivati "načelo istinitosti" - što znači da podaci sadržani u tvrtki moraju biti istiniti,
 • tvrtka trgovačkoga društva mora uz naznaku kojom se pobliže obilježava ime društva sadržavati naznaku predmeta poslovanja društva, npr. OBLAK d.o.o. za usluge,
 • tvrtka se mora moći razlikovati od druge; sastojci tvrtke ne mogu biti takvi da stvaraju zabunu glede predmeta poslovanja trgovačkoga društva, utiska o identitetu ili povezanosti s drugim društvom, da vrijeđaju prava intelektualnog i industrijskog vlasništva ili druga prava drugih osoba,
 • ako je u tvrtki sadržano ime koje je jednako ranije upisanoj tvrtki drugoga društva ili imenu druge osobe sadržane u ranije upisanoj tvrtki drugoga društva, u tvrtku koja se kasnije upisuje moraju se unijeti dodaci kojima se osigurava da se te tvrtke jasno razlikuju,
 • riječ "Hrvatska", te njene izvedenice, kao i zastava i grb Republike Hrvatske, uključivši i njihovo oponašanje, mogu se unijeti u tvrtku samo uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove uprave,
 • tvrtka ne može sadržavati imena, grbove, zastave ni druge državne ambleme drugih država ili međunarodnih (međudržavnih) organizacija, niti službene znakove za kontrolu i garanciju kvalitete, a ne može ih se ni oponašati u heraldičkom smislu, 
 • iznimno, sastojci tvrtke koji se tamo navode mogu se unijeti u tvrtku uz dozvolu nadležnog tijela odgovarajuće države ili međunarodne (međudržavne) organizacije, te u slučaju da su ti sastojci sadržani u tvrtki ili u imenu osnivača koji se unose u tvrtku trgovačkoga društva,
 • u tvrtku se može unijeti ime ili dio imena neke osobe samo uz njen pristanak, a ako je ta osoba umrla, uz pristanak njenih nasljednika,
 • u tvrtku se može unijeti ime ili dio imena neke povijesne ili druge znamenite osobe samo uz njen pristanak, a ako je ta osoba umrla samo ako ga se koristi na prikladan način uz pristanak nasljednika.

Tvrtka se može upisati u sudski registar i u prijevodu na jedan ili više jezika. Pri upisu u sudski registar, primjenjuje se:

 • načelo zakonitosti – sud će odbiti upis tvrtke koja nije u skladu s odredbama zakona,
 • načelo isključivosti – ne može se upisati u sudski registar tvrtka koja je jednaka ili se jasno ne razlikuje od ranije upisane tvrtke, i
 • načelo prvenstva – sud će upisati onu tvrtku koja je ranije prijavljena (u slučaju prijave tvrtki istog naziva istom registarskom sudu).
2.      Korak: Ovjera dokumenata

Prijavu za upis u sudski registar zajedno s njezinim prilozima treba ovjeriti kod javnog bilježnika. Za ovjeru dokumentacije kod javnog bilježnika osnivači trebaju ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu koja je obvezna za osnivače strane državljane. Kod javnog bilježnika trebaju biti prisutni svi osnivači i sve osobe čije potpise treba ovjeriti (direktor, prokurist itd.).

Kod javnog bilježnika potrebno je ovjeriti sljedeće dokumente:

 • prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po),
 • osnivački akt - društveni ugovor (potpisan od strane svih osnivača) ili izjavu o osnivanju društva (ukoliko društvo osniva samo jedna osoba),
 • izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja,
 • odluku o imenovanju članova uprave,
 • potpis direktora ili potpise članova uprave,
 • potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor),
 • odluku o imenovanju prokurista društva i njegov potpis (ukoliko društvo ima prokurista), i
 • odluku o određivanju adrese društva.

Za sve navedeno potrebna je osobna iskaznica ili putovnica (obvezna za strane državljane). Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. Trošak ovjere ovisi o visini temeljnoga kapitala i u prosjeku iznosi 2500 kuna. Sva dokumentacija na stranom jeziku mora biti prevedena od strane sudskog tumača. Adresar ureda s kontaktima i radnim vremenom može se pronaći na stranicama Hrvatske javnobilježničke komore.

3.      Korak: Prijava u sudski registar

Prijava za upis u sudski registar zajedno sa svim potrebnim prilozima koji su ovjereni kod javnog bilježnika predaje se na šalter servisa hitro.hr. U poslovnicama FINA-e može se uplatiti osnivački polog i sudske pristojbe. Na šalteru servisa hitro.hr predaju se dokumenti za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po NKD-u (Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti). Treba popuniti obrazac RPS uz koji se prilaže Rješenje. Po upisu u sudski registar rješenje dostavlja trgovački sud.

4.      Korak: Objava registracije trgovačkog društva

Po donošenju rješenja o upisu u sudski registar, podaci o upisu objavljuju se bez odgađanja na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.

5.      Korak: Razvrstavanje po djelatnostima

Državnom zavodu za statistiku podnosi se zahtjev za razvrstavanjem po djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te se dobiva matični broj i šifra djelatnosti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o upisu u sudski registar. Zahtjevu se prilaže:

 • rješenje o upisu u sudski registar,
 • tiskanica RPS-1 (kupuje se u prodavaonicama Narodnih novina),
 • kopija uplatnice o uplati upravne pristojbe (55 kuna),
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti DZS-a zaprima se na šalteru HITRO.HR u Fini.
6.      Korak: Otvaranje bankovnog računa

Po dobivanju Obavijesti o razvrstavanju, na pultu HITRO.HR-a ili u banci se može otvoriti žiro račun. Na šalteru HITRO.HR može se otvoriti račun u onoj banci za koju Fina obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova. Temeljni kapital (20.000 kuna za društvo s ograničenom odgovornošću) mora se položiti na račun kod banke, a potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva. Jedna od promjena kod osnivanja d.o.o.-a jest mogućnost unosa temeljnog kapitala u stvarima i pravima, s time da novčana svota temeljnog kapitala više nije ograničena na svotu od najmanje 10.000,00 kn, nego na četvrtinu temeljnog kapitala (ako je temeljni kapital 20.000,00 kn to znači da svota u novcu ne može biti manja od 5.000,00 kn). Od novčanog dijela temeljnog kapitala pri osnivanju treba biti uplaćena najmanje ¼, a preostala svota (¾) treba biti uplaćena u roku od godinu dana od osnivanja društva.

Poslovni subjekt može imati otvorene račune kod više banaka, prema svom izboru. Za otvaranje žiro računa potrebno je priložiti:

 • Izvadak iz sudskog registra ili Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti presliku, izvornik dati na uvid),
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (priložiti presliku, izvornik dati na uvid), i
 • osobnu iskaznicu.
7.      Korak: Prijava na mirovinsko osiguranje (HZMO)

Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P) predaje se na šalteru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroničkim putem (obrazac eM-11P) u roku od 24 sata od početka poslovanja. Prilikom predaje prijave M-11P/eM-11P potrebno je priložiti na uvid ili kao prilog elektroničkoj prijavi:

 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku.

Prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) predaje se na šalteru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroničkim putem (obrazac eM-1P) najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije početka rada osiguranika. Obveznici doprinosa dužni su uspostavljati prijavu u elektroničkom obliku (obrazac eM-1P) ako su obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa po osnovi rada za više od tri osiguranika.  Prilikom predaje prijave M-1P/eM-1P nije potrebno priložiti popratnu dokumentaciju.

8.      Korak: Prijava na zdravstveno osiguranje (HZZO)

Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1), Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2) i Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji (Tiskanica 3) predaju se na pultu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Fini, u roku od 15 dana od dana početka poslovanja.

 9.      Korak: Prijava Poreznoj upravi

Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a. Prijava tvrtke na Poreznu upravu je obavezna bez obzira na to hoće li će tvrtka biti u sustavu PDV-a ili ne. Prilikom prijava tvrtke na Poreznu upravu potrebno je pripremiti:

 • Ugovor o najmu poslovnog prostora sa vlasnikom nekretnine na kojoj je prijavljena tvrtka,
 • Ugovor s knjigovodstvenim servisom koji će Vam voditi poslovne knjige,
 • Rješenje o upisu u sudski registar,
 • Obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, i
 • Potpisni karton iz banke gdje je otvoren poslovni račun.
10.  Korak: Odluka nadležnog upravnog tijela

Odluku nadležnog upravnog tijela (županijskog Ureda za gospodarstvo), kojom se utvrđuje udovoljavanje tehničkim, zdravstvenim, ekološkim i drugim uvjetima propisanim za obavljanje te ili tih djelatnosti, potrebno je dostaviti trgovačkom sudu.

11.  Korak: Prijava u Registar stvarnih vlasnika

Pravni subjekti dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika koji je središnja elektronička baza podataka koju operativno za Ministarstvo financija - Ured za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma, vodi FINA. Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom. Rok je 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta te se za postupak upisa niti izdavanje izvadaka iz Registra stvarnih vlasnika nakon što upis bude proveden ne naplaćuje naknada. Upisati se može na dva načina, putem web aplikacije uz korištenje digitalnog certifikata ili osobno u poslovnici Financijske agencije. Putem web aplikacije upis podataka u Registar stvarnih vlasnika za stranke rade knjigovodstveni servisi. Knjigovodstveni servis koji posjeduje poslovni certifikat Fine putem kojeg u ime svoje stranke pristupa servisima države i javne uprave (e-Porezna, e-Carina, e-Zdravstveno, e-Mirovinsko i dr.) može za svoju stranku (trgovačko društvo i dr. koji su obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika) korištenjem istog poslovnog certifikata elektronskim putem (web aplikacija Registar stvarnih vlasnika) upisati podatke u Registar stvarnih vlasnika. Upis podatka u Registar stvarnih vlasnika preko poslovnice Financijske agencije vrši ovlaštena osoba osobnom predajom popunjenog i potpisanog tiskanog Obrasca za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika (Obrazac RSV-1). Ako ovlaštena osoba upis obavlja na šalteru u poslovnici Fine, uz popunjeni obrazac obvezno treba priložiti i presliku službenoga osobnog dokumenta, u obrascu upisati svoje ime i prezime u rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka u Registar te potpisati obrazac. Ako obveznik upisa želi upis obaviti preko opunomoćene osobe - na šalteru u poslovnici Fine, tada uz obrazac i ostalu propisanu dokumentaciju treba priložiti punomoć (ne treba biti ovjerena kod javnoga bilježnika) i presliku svog osobnog dokumenta. U rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka uRegistar, upisuje se ime i prezime opunomoćene osobe i ista potpisuje obrazac.
Izvadak iz Registra također se može preuzeti putem web aplikacije za upis stvarnih vlasnika ili u poslovnici Fine.

Poseban osvrt na korištenje pečata u društvu s ograničenom odgovornošću

Svakodnevica je trgovačkih društava potpisivanje niza različitih pismena, faktura, dopisa, dostavnica, ugovora, odluka i sl., pri čemu se često javlja pitanje koji je zakonski temelj korištenja pečata uz potpis ovlaštene osobe od strane trgovačkih društava. Odgovor na ovo pitanje nije jednostavan, obzirom da uistinu ne postoji izričit zakonski temelj koji određuje korištenje pečata. Zakon o trgovačkim društvima u članku kojim regulira uporabu tvrtke (imena pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu) propisuje da se na poslovnom papiru (fakture, dopisi)  trgovca (pravne ili fizičke osobe koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu) moraju otisnuti njegova tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj upisa, tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. Zakon o trgovačkim društvima izričito određuje zastupanje u dioničkom društvu na način da se članovi uprave potpisuju u ime društva,  pri čemu moraju navesti tvrtku društva i svojstvo članova uprave. Za društvo s ograničenom odgovornošću određuje se da, ako nije drugačije predviđeno temeljnim aktom društva, članovi uprave skupno zastupaju društvo i potpisuju se tako da uz navođenje tvrtke društva stavljaju svoj potpis. Iz navedenoga zaključujemo da je korištenje pečata povezano s potpisivanjem te zastupanjem društva. 

Zakon o trgovačkim društvima NN 40/2019  - najvažnije izmjene i dopune

Novine koje, između  ostalog, su donijele izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima su sljedeće:

 • ukida se obveza upisa predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra,
 • Predmet poslovanja društva utvrđuje se u dioničkom društvu statutom, a u ostalim društvima odlukom članova društva koja se prilikom osnivanja donosi na način koji je propisan za sklapanje društvenog ugovora, a mijenja se većinom koja je potrebna za izmjenu društvenog ugovora,
 • Predmet  poslovanja može se utvrditi navođenjem djelatnosti koje društvo namjerava obavljati ili općom odredbom bez tog navođenja,
 • Naknadna promjena djelatnosti je olakšana jer članovi mogu donijeti odluku da mijenjaju (dopunjuju) djelatnosti kojima će se društvo baviti, ne moraju mijenjati osnivački akt već je dovoljno da novu odluku o predmetu poslovanja dostave registarskom sudu,
 • briše se pojam trgovca pojedinca,
 • uvodi se odredba prema kojoj se tvrtka društva mora jasno razlikovati od tvrtke drugoga trgovca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (do sada je postojala odredba prema kojoj se tvrtka društva morala jasno razlikovati od tvrtke drugog trgovca upisane u sudski registar kod istoga registarskoga suda),
 • uvodi se odredba prema kojoj prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač mora uplatiti najmanje 1/4 uloga za preuzeti poslovni udio koji uplaćuje u novcu, s tim da ukupni iznos svih uplata u novcu ne može biti manji od jedne četvrtine temeljnog kapitala, što kod temeljnog kapitala od 20.000 kn iznosi 5.000 kn,
 • Ulog u novcu mora se u cijelosti unijeti u roku od godine dana od dana upisa društva u sudski registar (do sada je postojala odredba prema kojoj prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač mora uplatiti najmanje četvrtinu uloga za preuzeti poslovni udio kojega uplaćuje u novcu, s tim da ukupni iznos svih uplata u novcu nije mogao biti manji od 10.000,00 kuna),
 • uvodi se mogućnost osnivanja d.o.o. na daljinu,
 • uvodi se mogućnost prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije. Osim Odluke o prestanku svi članovi su dužni dati izjavu, u propisanom obliku, da društvo nema nepodmirenih obveza  prema radnicima  i bivšim radnicima društva niti drugih nepodmirenih obveza po osnovi radnog odnosa radnika i bivših radnika, da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima te da se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću na daljinu

S danom 20. travnja 2019. godine na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima (NN 40/2019.) i Zakona o sudskom registru (NN 40/2019.) koje omogućuju osnivanje na daljinu dva najčešća oblika trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj - društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.). Omogućuje se osnivanje d.o.o-a u potpunosti na daljinu (on-line, „na daljinu“) bez sudjelovanja punomoćnika i/ili javnih bilježnika.

Da bi započeli postupak otvaranja d.o.o.-a, prvo je potrebno odrediti naziv tj. tvrtku pod kojim će društvo poslovati. Nakon što je određen naziv tvrtke potrebno je pristupiti web stranici START – elektroničko pokretanje poslovanja.  Glavna je prednost otvaranja trgovačkog društva putem usluge START mogućnost da se svi obavezni koraci naprave elektronički na jednom mjestu. Na taj način, postupak otvaranja trgovačkog društva traje dva do tri dana. Treba napomenuti da ukupan trošak otvaranja društava s ograničenom odgovornošću putem usluge START iznosi 200,00 kuna + iznos temeljnog kapitala. U odnosu na klasični način otvaranja trgovačkog društva putem javnog bilježnika, ušteda iznosi oko 4.000 kn za d.o.o. Elektroničkoj usluzi START moguće je pristupiti sa vjerodajnicom tj. certifikatom sigurnosne razine 4. Takvu razinu sigurnosti imaju elektronička osobna iskaznica (eOI) i FINA-in certifikat (koji se koristi za usluge e-porezna, e-mirovinsko, e-zdravstveno i sl.). 

Putem elektroničke usluge START na jednom mjestu moguće je pokrenuti poslovanje trgovačkog društva na daljinu unutar nekoliko dana i sa jednim elektroničkim postupkom:

 • Upisati društvo u sudski registar,
 • Upisati društvo u registar poslovnih subjekata (Državni zavod za statistiku),
 • Elektronički izvršiti plaćanje temeljnog kapitala i pristojbi,
 • Predati zahtjev za otvaranje transakcijskog računa kod poslovnih banka (opcionalno),
 • Upisati se u registar obveznika PDV-a i/ili dodjele PDV ID broja putem Porezne uprave (opcionalno), i
 • Registrirati se u sustav Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (opcionalno).

Pravilnikom o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (NN 65/2019.) propisuje se poduzimanje radnji te sadržaj elektroničkih obrazaca u postupku osnivanja društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću na daljinu bez punomoćnika (dalje u tekstu: trgovačka društva na daljinu). Osnivanje trgovačkog društva na daljinu je postupak u kojem osnivači i druge osobe koje sudjeluju u postupku osnivanja uređuju međusobne odnose te određuju ustroj i osnivaju trgovačko društvo korištenjem propisanih elektroničkih obrazaca pri nadležnom trgovačkom sudu.

Postupak osnivanja trgovačkog društva na daljinu (dalje u tekstu: postupak osnivanja na daljinu) provodi se putem informacijskog sustava dostupnog na internetskoj stranici sudskog registra (dalje u tekstu: informacijski sustav sudskog registra) ili putem jedinstvenog informacijskog sustava uspostavljenog za pokretanje poslovanja sukladno Uredbi o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o financijskoj agenciji (NN br. 98/05., 106/12. i 71/18.) i Odluci Vlade o utvrđivanju uvjeta, načina i rokova redovitog poslovanja sustava START (NN br. 103/18.) – START (u daljnjem tekstu: sustav START). Za pristup sustavu iz stavka 1. ovoga članka osnivač ili druga osoba koja sudjeluje u postupku osnivanja mora osigurati osnovne preduvjete – pristup internetu, podržani internet preglednik, osobni identifikacijski broj (dalje u tekstu: OIB) te posjedovanje valjanih vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava značajne ili visoke razine sigurnosti. Prihvaćanjem osnivanja na daljinu osnivač ili druga osoba koja sudjeluje u postupku osnivanja na daljinu i postupku pokretanja poslovanja potvrđuje da je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti i obrađivati u tim postupcima.

Za naznaku imena tvrtke koja nije na hrvatskom jeziku ili za prijevod tvrtke na strani jezik predlagatelj je dužan na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u obrazloženju naznake imena tvrtke navesti doslovno i preneseno značenje stranih riječi. Sukladno preuzetim obvezama, svaki osnivač će izvršiti uplatu uloga u temeljni kapital društva putem informacijskog sustava sudskog registra na privremeni podračun Državnog proračuna Republike Hrvatske koji je otvoren za tu svrhu. U postupku osnivanja na daljinu uloge svih osnivača može uplatiti jedan od osnivača ako ga na to ovlaste svi drugi osnivači uz naznaku točnog iznosa koji uplaćuje u ime i za račun svakog osnivača. Kada se utvrdi da je društvo otvorilo svoj poslovni račun, sredstva temeljnog kapitala će se prenijeti automatski na poslovni račun društva na način da njime može raspolagati.

Upis u sudski registar kod osnivanja na daljinu

Prijava za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima podnosi se nadležnom registarskom sudu nakon što su osnivač i drugi sudionici u osnivanju popunili sve tražene podatke, potvrdili točnost podataka i svoja imenovanja, potvrdili društveni ugovor odnosno izjavu o osnivanju, priložili potrebne isprave te izvršili uplatu sudske pristojbe i uloga u skladu sa zakonom. Prijava za upis u postupku osnivanja na daljinu smatra se zaprimljenom kada sustav registra potvrdi primitak prijave i dodijeli poslovni broj iz Tt upisnika (upisnik se u sudskom registru vodi u elektroničkom obliku i u taj se upisnik upisuju podaci iz čl. 81. Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (NN 121/2019.). O primitku prijave sustav će elektroničkim putem obavijestiti osnivače i druge osobe koje sudjeluju u postupku osnivanja na daljinu. U slučaju nepotpune ili neosnovane prijave registarski sud će zaključkom pozvati osnivače da u određenom roku otkloni nedostatke u prijavi ili dostavljenim prilozima i upozoriti ga na posljedice. Ispravak ili dopunu prijave u skladu sa zaključkom suda vrši predlagatelj putem informacijskog sustava sudskog registra. Pri tome se generira nova prijava za upis u sudski registar, koju potpisuju sve osobe koje su zakonski obvezne potpisati prijavu za upis u sudski registar. Ako protekom roka osnivači ne postupe po zaključku, registarski sud će odbaciti prijavu.

Dostava i preuzimanje dokumentacije

Sve odluke i potvrde registarskog suda u postupku osnivanja na daljinu dostavljaju se sustavu START putem informacijskog sustava sudskog registra. Osnivačima će se putem informacijskog sustava sudskog registra ili sustava START dostaviti i Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku i Potvrda o osobnom identifikacijskom broju Ministarstva financija, Porezne uprave. Informacijski sustav sudskog registra će poslati osnivačima obavijest o dostavi pismena na adresu elektroničke pošte iz prijave o upisu i/ili u osobni korisnički pretinac ako ga osnivači imaju. Osnivač može preuzeti pismena iz ovog članka pristupom informacijskog sustava sudskog registra na način da dokaže svoj identitet putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava i elektronički potvrdi njihov primitak.

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Literatura:

 • http://www.ekonos.hr/pravo/koristenje-pecata-u-trgovackim-drustvima/
 • https://www.virtualni-ured.net/registracija-tvrtke/item/284-osnivanje-tvrtke.html
 • https://gov.hr/moja-uprava/poslovanje/pokretanje-poslovanja/osnivanje-drustva/1673
 • Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (NN 65/2019)
 • Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)

AVIONKoliki značaj predstavljaju zračni prijevoznici možemo najbolje sagledati u činjenici kako je upravo zračni promet najmlađa grana jednog od nositelja gospodarstva svake zemlje - prometa. Industrija zračnog prometa raste velikom brzinom kako u svijetu tako i na području Europe. Nakon liberalizacije tržišta zračni promet se izrazito mijenja, što najviše utječe na zračneprijevoznike i njihov način poslovanja. Autor u članku obrađuje poslovne modele zračnih prijevoznika s naglaskom low-cost strategiju.

Trgovina na malo obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica ako  su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani odredbama propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine.  Tko sve može, na koje načine i uz koje uvjete obavljati djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonice, pišemo u nastavku ovoga članka.

Osim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.