09.09.2020 14:15
Europski fond za prilagodbu globalizaciji posebni je fond Europske unije namijenjen za ublažavanje posljedica globalizacije odnosno njenog utjecaja na radnike. Svakodnevno i u sve većoj mjeri možemo pratiti kako tehnologija mijenja način rada, što dovodi do otpuštanja velikog broja radnika. Slični programi postoje i u drugim zemljama, poput SAD-a i Južne Koreje. Za razliku od EU programa, američki i korejski također pružaju pomoć firmama, a ne samo radnicima ili poljoprivrednicima.

EGF je prvotno je osnovan Uredbom (EZ) br. 1927/2006 za programsko razdoblje 2007.–2013. kako bi podržao radnike koji gube posao kao rezultat globalizacije i promjena trgovinskih obrazaca ili financijske i ekonomske krize. Izraz je europske solidarnosti prema radnicima pomažući im da prilagode svoje vještine i pronađu nova radna mjesta. Od svog pokretanja, EGF je primio 161 prijavu. Zatraženo je oko 635 milijuna eura za pružanje pomoći više od 151 000 radnika i 4 429 mladih koji nisu u radnom odnosu, obrazovanju ili osposobljavanju (tzv. NEET- „young people not in employment, education or training“).

Europski fond za prilagodbu globalizaciji stoga pruža podršku osobama koje su izgubile posao kao rezultat znatnih strukturalnih promjena u tokovima svjetske trgovine zbog globalizacije, npr. zatvaranja velikih poduzeća ili preseljenja proizvodnje izvan EU-a, ili kao rezultat globalne ekonomske i financijske krize.

Uredba o EGF-u za razdoblje 2014. – 2020.

Pravila o kriteriju za intervenciju, mogućim korisnicima, prihvatljivim zahtjevima, mjerama itd. utvrđena su u Uredbi (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.1

Uredba predviđa da se Fond i dalje financira do 31. prosinca 2020. godine.

EGF za razdoblje 2014. – 2020. ima najviši godišnji proračun od 150 milijuna EUR. Može financirati do 60 % troškova projekata osmišljenih kako bi pomogli radnicima koji su postali višak da pronađu novo zaposlenje ili uspostave vlastiti posao.

Prijave za financiranje iz EGF-a moraju biti u skladu s nizom kriterija za ispunjavanje uvjeta:

Uzrok viška (članak 2.): višak je morao biti uzrokovan velikim strukturnim promjenama u obrascima svjetske trgovine zbog globalizacije i morao je rezultirati ozbiljnim poremećajem lokalne, regionalne ili nacionalne ekonomije ili nastavkom (ili početak nove) globalne financijske i ekonomske krize.

Minimalni prag otpuštenih radnika (članak 4.): prijava je prihvatljiva za financiranje ako tijekom referentnog razdoblja od četiri mjeseca bude najmanje 500 otpuštanja radnika, uključujući otpuštanje radnika u kompaniji sa sjedištem u državi članici ili prestanak djelatnosti samozaposlenih osoba kao njihovih dobavljača ili nižih proizvođača. Alternativno, mora biti najmanje 500 otpuštenih radnika (uključujući radnike i samozaposlene) tijekom razdoblja od devet mjeseci u istom sektoru (na razini NACE Revizije 2) u jednoj ili dvije susjedne regije (definirane na razini NUTS 2), ili u više od dvije susjedne regije, pod uvjetom da postoji više od 500 radnika viška u dvije regije zajedno. Postoji odstupanje od praga od 500 radnika za manja tržišta rada ili za kolektivne prijave malih i srednjih poduzeća. Odstupanje je dopušteno samo u situacijama kada država članica može dokazati da viškovi imaju ozbiljan utjecaj na zaposlenost i lokalno, regionalno ili nacionalno gospodarstvo.

Kao opće pravilo, sredstva iz EGF-a mogu se upotrijebiti samo ako je više od 500 radnika postalo višak u jednom poduzeću (uključujući njegove dobavljače i daljnje proizvođače) ili je velik broj radnika otpušteno u određenom sektoru u jednoj susjedskoj regiji ili više njih.

Slučajevima EGF-a upravljaju i provode ih nacionalna i regionalna tijela. Svaki projekt traje 2 godine.

Kakvu podršku može pružiti EGF?

EGF može sufinancirati projekte uključujući mjere poput:

  • pomoći u potrazi za zaposlenjem
  • usluga profesionalne orijentacije
  • obrazovanja, osposobljavanja i prekvalifikacije
  • mentorstva i savjetovanja
  • poduzetništva i osnivanja poduzeća

Također osigurava naknade za osposobljavanje, mobilnost/premještaj, dnevnice ili slične potpore.

EGF ne sufinancira mjere socijalne zaštite, primjerice mirovine i naknade za nezaposlenost.

Tko može imati koristi od projekata?

Pojedinačni radnici koji su postali višak mogu imati koristi od projekata EGF-a. U razdoblju 2014. – 2020. to može obuhvaćati samozaposlene, privremene i stalno zaposlene radnike.

Do kraja 2017. mlade osobe koje nisu zaposlene, ne obrazuju se ni osposobljavaju (tzv. NEET) u područjima s visokom stopom nezaposlenosti mladih mogu dobiti jednaki broj potpora iz EGF-a kao i radnici koji primaju potpore u tim područjima.

Sredstva iz EGF-a ne mogu se dobiti za održavanje poduzeća uspješnim ili za njihovu modernizaciju ili restrukturiranje.

EGF i strukturni i investicijskih fondova EU-a

Strukturni i investicijski fondovi EU-a, a osobito Europski socijalni fond, namijenjeni su boljim strateškim i dugoročnim mjerama kojima se upravlja socijalnim učinkom industrijskih promjena aktivnostima poput cjeloživotnog učenja.

EGF pruža radnicima jednokratne pojedinačne potpore koje su vremenski ograničene.

2

EGF su koristile različite države članice EU, pri čemu ga neke zemlje uopće ne koriste. U studenom 2017. objavljeni su rezultati istraživanja među nacionalnim tijelima provedenog tijekom ljeta 2017., pokrenutog kako bi se dobila jasnija slika razloga nejednakog korištenja fonda EGF-a. U odgovorima - koje je dostavilo 13 država članica - istaknute su određene razlike među njima u pogledu problema u korištenju EGF-a. Nekoliko je vlasti davalo naznake što očekuju od reformi. Za sada Republika Hrvatska nije iskoristila sredstva iz EGF-a. Iz pristiglih odgovora bilo je moguće zaključiti da je jedan od glavnih razloga nekorištenja i slabe iskorištenosti sredstava Fonda strogi kriteriji dopustivosti zahtjeva.

Europski fond za prilagodbu globalizaciji bit će revidiran tako da može učinkovitije intervenirati u pružanju podrške radnicima koji su izgubili posao. Trenutno radnici mogu dobiti podršku Fonda samo kad njihovi otkazi uslijed mijenjajućih trgovinskih obrazaca ili posljedica financijske i ekonomske krize. Prema novim pravilima, drugi razlozi za restrukturiranje, poput automatizacije, digitalizacije i više, mogu biti prihvatljivi za podršku, uzimajući u obzir nove izazove na tržištu rada.

Novim će se propisima sniziti i prag otpuštenih radnika za slučaj koji ima pravo s 500 na 250, što će omogućiti većem broju radnika podršku. Ostale predložene izmjene uključuju poboljšani postupak mobilizacije kako bi se pojednostavili i ubrzali postupci. Konačno, stopa sufinanciranja iz Fonda, koja trenutno iznosi 60%, bit će usklađena s najvišim stopama sufinanciranja iz ESF + za određenu državu članicu. U nekoliko slučajeva to bi značilo da EU sufinancira veći udio u ukupnim troškovima.

Maksimalni iznos koji bi EGF mogao upotrijebiti tijekom razdoblja 2021. - 2027. iznosio bi oko 1,6 milijardi eura (u tekućim cijenama), što znači prosječno 225 milijuna eura godišnje u usporedbi sa 170 milijuna eura godišnje predviđenih za trenutni financijski okvir.

Uzimajući u obzir povećanu potražnju kao posljedicu pandemije koronavirusa, Komisija je nedavno predložila povećanje dostupnih godišnjih financijskih sredstava na 386 milijuna eura za taj Fond od 2021. nadalje.3

Tihana Kozina Barišić


^ 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1309&from=EN

^ 2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628246/EPRS_BRI(2018)628246_EN.pdf  

^ 3 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hr&catId=326&furtherNews=yes&newsId=9686

rasprodajaTrgovina na malo obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica ako  su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani odredbama propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine.  Tko sve može, na koje načine i uz koje uvjete obavljati djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonice, pišemo u nastavku ovoga članka.

Osim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.