09.07.2020 16:33

Novosti u srpnju: HZZ i potpora za očuvanje radnih mjesta - Skraćivanje radnog vremena i HZZ potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike

HZZ potpora - skraćivanje radnog vremena

Cilj nove mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla. Predviđeno trajanje mjere je od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine.

Uvjeti korištenja mjere:

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više zaposlenika:

  • Poslodavci koji zapošljavaju od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika;
  • Poslodavci koji zapošljavaju od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika;
Očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%;Pad prihoda od 20% ili više u mjesecu korištenja potpore (u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine).

Isplata sredstava će biti do 30. u mjesecu za prethodni mjesec.

Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radniku kraćem od mjesečnog fonda, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000 kn mjesečno neto po radniku.

Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku. Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.

Prilikom podnošenja zahtjeva poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 31. svibnja 2020. godine te ne može podnijeti zahtjev za korištenje potpore za radnike kojima teče otkazni rok.

Obveza poslodavca je radniku isplatiti ugovorenu ili propisanu plaću kao da je radio puno radno vrijeme, a naknadno će od Zavoda dobiti potporu po radniku proporcionalno skraćenju radnog vremena. Poslodavac ne smije dostaviti otkaz ugovora o radu radniku za kojeg koristi potporu, najmanje 30 dana od dana prestanka korištenja potpore.

HZZ potpora - očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike

Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Predviđeno trajanje mjere je srpanj 2020. godine, a Upravno vijeće HZZ-a svaki mjesec donosi odluku o produljenju mjere.

Uvjeti:

  • Poslodavci koji zapošljavaju do 10 radnika;
  • Pad prihoda u lipnju 2020. u odnosu na lipanj 2019. veći od 50% (ako poslodavac posluje kraće od 12 mjesecu pad prihoda se utvrđuje usporedbom lipnja 2020. godine i veljače 2020. godine).

Ciljana skupina radnika ne uključuje umirovljenike i strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Potpora iznosi 2.000,00 kn za mjesec srpanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Za radnike zaposlene nakon 30.06.2020. godine, bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.

Ako više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se neće odobriti.

Isplata sredstava će biti do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Više informacija možete pronaći u dokumentu.

mazars

KALKULATOR

Dana 17. studenog 2022. godine objavljen je Nacrt konačnog prijedloga Zakona o dodatnom porezu na dobit („porez na ekstra profit“) koji je, kao takav, jednokratni porez planiran za 2022. godinu. Iz navedenog proizlazi da su obveznici poreza na ekstra profit obveznici poreza na dobit utvrđeni u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dobiti, ako se u poreznom razdoblju ispune sljedeća dva uvjeta: ostvareni su prihodi veći od 300 milijuna kuna, utvrđena je oporeziva dobit u iznosu većem od 20% u odnosu na prosjek oporezive dobiti iz četiri prethodna razdoblja (razdoblje od 2018. do 2021. godine).

Zadnji mjesec u godini, odnosno mjesec prosinac, za većinu radnika predstavlja razdoblje u kojem će pored plaće dobiti i prigodne nagrade - božićnice, nagrade za radne rezultate, ali i eventualni povrat više plaćenog poreza na dohodak. Godišnji obračun plaće mora se obaviti sa zadnjom isplatom u prosincu, dakle s plaćom koja se isplaćuje za studeni, a izvješće o obračunu poreza na dohodak po godišnjem obračunu za 2022. godinu potrebno je predati na Obrascu JOPPD. Brojne su nedoumice poslodavaca i računovođa koji obračunavaju plaće, a u vezi s godišnjim obračunom poreza na dohodak, tj. konačnim obračunom plaće. Autor u članku pojašnjava kada je potrebno napraviti konačni obračun plaće s osvrtom na posebnosti u vezi s utvrđivanjem godišnjeg obračuna poreza na dohodak.

Komisija Europske unije krajem lipnja objavila je redovito godišnje izvješće o oporezivanju (Annual Report on Taxation 2022), koje sadrži prikaz aktualnih poreznih politika u Europskoj uniji. Izvješće je javno dostupno na službenim stranicama Komisije; dostupno je isključivo na engleskom jeziku. Koncipirano je u više poglavlja koja se bave utjecajem COVID-19 i trendovima oporezivanja, karakteristikama nacionalnih poreznih sustava, nedavnim poreznim reformama u EU, poreznim mjerama namijenjenim potpori zelene tranzicije, oporezivanjem i digitalnom tranzicijom te poduzetničkim oporezivanjem u globalnom ekonomijom. Za potrebe časopisa prevedeni su (neznatno skraćeni) dijelovi izvješća koji se tiču oporezivanja i digitalne tranzicije.

Porast troškova životnog standarda i mala financijska primanja sve više se negativno odražavaju na materijalno blagostanje radnika, te stvaranja uvjeta za dostojanstveni život. Stoga je neophodno bilo na razini Europske unije poduzeti odgovarajuće korake kako bi se povećala minimalna plaća radnika, a što bi ujedno omogućilo poboljšanje radnih i životnih uvjeta radnika. U tu svrhu, donesen je Prijedlog Direktive EU o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji.

Studentima tijekom stjecanja akademskog obrazovanja obavljanje studentskih poslova omogućuje ostvarivanje dohotka za poboljšanje studentskog standarda, a ujedno i stjecanje dragocjenog radnog iskustva, koje mogu iskoristiti kada se jednog trenutka nađu na nemilosrdnom tržištu rada. Shodno tome, u nastavku teksta osvrnuti ćemo se na rad studenata, odnosno reguliranje njihovog rada s pravnog i poreznog stajališta, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.