09.07.2020 16:33

Novosti u srpnju: HZZ i potpora za očuvanje radnih mjesta - Skraćivanje radnog vremena i HZZ potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike

HZZ potpora - skraćivanje radnog vremena

Cilj nove mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla. Predviđeno trajanje mjere je od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine.

Uvjeti korištenja mjere:

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više zaposlenika:

  • Poslodavci koji zapošljavaju od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika;
  • Poslodavci koji zapošljavaju od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika;
Očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%;Pad prihoda od 20% ili više u mjesecu korištenja potpore (u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine).

Isplata sredstava će biti do 30. u mjesecu za prethodni mjesec.

Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radniku kraćem od mjesečnog fonda, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000 kn mjesečno neto po radniku.

Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku. Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.

Prilikom podnošenja zahtjeva poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 31. svibnja 2020. godine te ne može podnijeti zahtjev za korištenje potpore za radnike kojima teče otkazni rok.

Obveza poslodavca je radniku isplatiti ugovorenu ili propisanu plaću kao da je radio puno radno vrijeme, a naknadno će od Zavoda dobiti potporu po radniku proporcionalno skraćenju radnog vremena. Poslodavac ne smije dostaviti otkaz ugovora o radu radniku za kojeg koristi potporu, najmanje 30 dana od dana prestanka korištenja potpore.

HZZ potpora - očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike

Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Predviđeno trajanje mjere je srpanj 2020. godine, a Upravno vijeće HZZ-a svaki mjesec donosi odluku o produljenju mjere.

Uvjeti:

  • Poslodavci koji zapošljavaju do 10 radnika;
  • Pad prihoda u lipnju 2020. u odnosu na lipanj 2019. veći od 50% (ako poslodavac posluje kraće od 12 mjesecu pad prihoda se utvrđuje usporedbom lipnja 2020. godine i veljače 2020. godine).

Ciljana skupina radnika ne uključuje umirovljenike i strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Potpora iznosi 2.000,00 kn za mjesec srpanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Za radnike zaposlene nakon 30.06.2020. godine, bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.

Ako više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se neće odobriti.

Isplata sredstava će biti do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Više informacija možete pronaći u dokumentu.

mazars

KAVAOsim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.

Bonitet trgovačkih društava predstavlja ocjenu likvidnosti i kreditne sposobnosti, a u najširem smislu sveobuhvatnu ocjenu (“krvnu sliku”) temeljenu na analizi završnog računa i financijske situacije u poduzeću. Poduzetnici vrlo često imaju potrebe za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose, npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva, kupovine i prodaje poduzeća i sl.