29.06.2020 11:33
Iako se COVID-19 pojavio u 2019. godini, točnije prije kraja poslovne godine (31.12.), na dan 11. ožujka 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je proglasila globalnu pandemiju zbog koronavirusa. U nastavku donosimo više o utjecaju pandemije COVID-19 na financijsko izvještavanje poslovnih subjekata.

Going concern

Vremenska neograničenost poslovanja (going concern) je sposobnost društva da nastavi poslovati najmanje u roku od godine dana od dana posljednjih financijskih izvještaja. Prilikom procjene vremenske neograničenosti poslovanja, potrebno je razmotriti učinke COVID-19 na ekonomske uvjete subjekta i je li taj događaj uveo značajnu nesigurnost u sposobnost subjekta da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Svaka uprava bi prilikom procjene trebala pružiti informaciju o stvarnim i potencijalnim utjecajima COVID-19, u mjeri u kojoj je to moguće a na temelju procjene njihovih poslovnih aktivnosti, financijske situacije i ekonomskog učinka u 2019. godini kako bi financijski izvještaji za 2019. godinu bili fer prikazani.

Prilikom procjene vremenske neograničenost poslovanja (going concern) uprava društva može zaključiti da je ta računovodstvena pretpostavka primjerena ako je poslovni subjekt u prošlosti poslovao profitabilno i ima brzi pristup financijskim sredstvima. U drugim slučajevima će biti potrebno raditi dodatne analize prije nego se uprava uvjeri da je pretpostavka trajnog poslovanja primjerena. Dalje, ako pojava COVID-19 stvara materijalne nesigurnosti o tome je li subjekt sposoban nastaviti s vremenski neograničenim poslovanjem, navedeno je potrebno objaviti u financijskim izvještajima. Naposljetku, ako uprava nakon datuma izvještavanja procjeni da namjerava likvidirati subjekt ili prekinuti poslovanje, subjekt neće pripremati svoje financijske izvještaje na osnovi vremenske neograničenosti poslovanja.

MRS10 Događaji nakon datuma bilance

Događaji nakon datuma bilance su oni događaji koji su nastali nakon datuma posljednjih financijskih izvještaja, a koji zbog svog značajnog utjecaja trebaju biti objavljeni u financijskim izvještajima. Takav događaj je globalna pandemija zbog koronavirusa. Kada uprava društva procijeni da li se pojava pandemije mora tretirati kao događaj koji zahtijeva usklađivanje u financijskim izvještajima na dan 31. prosinca 2019. godine, društvo je u obvezi kontinuirano procjenjivati koji su utjecaji COVID-19 na financijske izvještaje i da li oni zahtijevaju usklađenje u financijskim izvještajima ili samo objavu prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 10 Događaji nakon datuma bilance.

Događaji nakon datuma bilance su oni koji imaju povoljne i nepovoljne posljedice za poduzeće, a koji su nastali između datuma bilance i datuma na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja. Datum odobravanja je datum na koji je menadžment poduzetnika odobrio financijske izvještaje zajedno s godišnjim izvješćem. Prema MRS 10 Događaji nakon izvještajnog razdoblja propisuje obvezu usklađivanja financijskih izvještaja i objavljivanje o događajima nastalim nakon datuma bilance, a razlikuju se dvije vrste događaja i to usklađujući - događaji koji potvrđuju okolnosti koje su postojale na datum bilance (događaji nakon datuma bilance koji zahtijevaju usklađivanje) i ne usklađujući: događaji koji potvrđuju okolnosti koje su nastale nakon datuma bilance (događaji nakon datuma bilance koji ne zahtijevaju usklađivanje). Konačni cilj je obveza objavljivanja podataka o događajima koji su nastali u razdoblju od datuma bilance do datuma na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja.

Novi rokovi za predaju GFI-ja za 2019. godinu

Slijedom okolnosti vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u "Narodnim novinama" broj 42/20. objavljen je Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu čijim se odredbama ministru financija daje ovlast da u slučajevima posebnih okolnosti podzakonskim aktom produži rokove za predaju godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije. S tim u vezi u broju 43. "Narodnih novina" od 8. travnja 2020. objavljen je Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima koji je stupio na snagu 9. travnja 2020., a kojim se propisuju rokovi za dostavljanje financijskih izvještaja i druge računovodstvene dokumentacije za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Prema člancima 7. i 8. Pravilnika rok za dostavu GFI-ja za statističke i druge potrebe i Izjave o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu određen je do 30. lipnja 2020. godine. Do 31. kolovoza 2020. određen je rok za predaju GFI-ja za javnu objavu i nefinancijskih izvješća (članak 5. i 6. Pravilnika). Sukladno članku 6. stavku 2. Pravilnika konsolidirano godišnje izvješće zajedno s pripadajućim revizorskim izvješćem mora se dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave najkasnije do 31. listopada 2020. godine.

Ana Paštrović, mag. iur.

HorizontalniZadnji mjesec u godini, odnosno mjesec prosinac, za većinu radnika predstavlja razdoblje u kojem će pored plaće dobiti i prigodne nagrade - božićnice, nagrade za radne rezultate, ali i eventualni povrat više plaćenog poreza na dohodak. Godišnji obračun plaće mora se obaviti sa zadnjom isplatom u prosincu, dakle s plaćom koja se isplaćuje za studeni, a izvješće o obračunu poreza na dohodak po godišnjem obračunu za 2022. godinu potrebno je predati na Obrascu JOPPD. Brojne su nedoumice poslodavaca i računovođa koji obračunavaju plaće, a u vezi s godišnjim obračunom poreza na dohodak, tj. konačnim obračunom plaće. Autor u članku pojašnjava kada je potrebno napraviti konačni obračun plaće s osvrtom na posebnosti u vezi s utvrđivanjem godišnjeg obračuna poreza na dohodak.

Komisija Europske unije krajem lipnja objavila je redovito godišnje izvješće o oporezivanju (Annual Report on Taxation 2022), koje sadrži prikaz aktualnih poreznih politika u Europskoj uniji. Izvješće je javno dostupno na službenim stranicama Komisije; dostupno je isključivo na engleskom jeziku. Koncipirano je u više poglavlja koja se bave utjecajem COVID-19 i trendovima oporezivanja, karakteristikama nacionalnih poreznih sustava, nedavnim poreznim reformama u EU, poreznim mjerama namijenjenim potpori zelene tranzicije, oporezivanjem i digitalnom tranzicijom te poduzetničkim oporezivanjem u globalnom ekonomijom. Za potrebe časopisa prevedeni su (neznatno skraćeni) dijelovi izvješća koji se tiču oporezivanja i digitalne tranzicije.

Porast troškova životnog standarda i mala financijska primanja sve više se negativno odražavaju na materijalno blagostanje radnika, te stvaranja uvjeta za dostojanstveni život. Stoga je neophodno bilo na razini Europske unije poduzeti odgovarajuće korake kako bi se povećala minimalna plaća radnika, a što bi ujedno omogućilo poboljšanje radnih i životnih uvjeta radnika. U tu svrhu, donesen je Prijedlog Direktive EU o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji.

Studentima tijekom stjecanja akademskog obrazovanja obavljanje studentskih poslova omogućuje ostvarivanje dohotka za poboljšanje studentskog standarda, a ujedno i stjecanje dragocjenog radnog iskustva, koje mogu iskoristiti kada se jednog trenutka nađu na nemilosrdnom tržištu rada. Shodno tome, u nastavku teksta osvrnuti ćemo se na rad studenata, odnosno reguliranje njihovog rada s pravnog i poreznog stajališta, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

S danom 01. siječnja 2023. godine euro postaje službena valuta Republike Hrvatske. Od toga datuma većina pravnih osoba morat će se uskladiti i s pravilima vezanima uz iznos njihovog temeljnog kapitala. Ova obveza stupiti će na snagu s danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.  Do sada su u fokusu usklađivanja s uvođenjem eura kao službene valute bili potrošači, opravdano, međutim od uvođenja eura kao službene valute većina poduzetnika će trebati uskladiti odnosno preračunati temeljni kapital i dijelove koji na njega otpadaju u odgovarajući eurski iznos. U ovom tekstu u kratkim crtama ćemo se osvrnuti na neke od obveza dioničkih društava i društava ograničene odgovornosti.