29.06.2020 11:33
Iako se COVID-19 pojavio u 2019. godini, točnije prije kraja poslovne godine (31.12.), na dan 11. ožujka 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je proglasila globalnu pandemiju zbog koronavirusa. U nastavku donosimo više o utjecaju pandemije COVID-19 na financijsko izvještavanje poslovnih subjekata.

Going concern

Vremenska neograničenost poslovanja (going concern) je sposobnost društva da nastavi poslovati najmanje u roku od godine dana od dana posljednjih financijskih izvještaja. Prilikom procjene vremenske neograničenosti poslovanja, potrebno je razmotriti učinke COVID-19 na ekonomske uvjete subjekta i je li taj događaj uveo značajnu nesigurnost u sposobnost subjekta da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Svaka uprava bi prilikom procjene trebala pružiti informaciju o stvarnim i potencijalnim utjecajima COVID-19, u mjeri u kojoj je to moguće a na temelju procjene njihovih poslovnih aktivnosti, financijske situacije i ekonomskog učinka u 2019. godini kako bi financijski izvještaji za 2019. godinu bili fer prikazani.

Prilikom procjene vremenske neograničenost poslovanja (going concern) uprava društva može zaključiti da je ta računovodstvena pretpostavka primjerena ako je poslovni subjekt u prošlosti poslovao profitabilno i ima brzi pristup financijskim sredstvima. U drugim slučajevima će biti potrebno raditi dodatne analize prije nego se uprava uvjeri da je pretpostavka trajnog poslovanja primjerena. Dalje, ako pojava COVID-19 stvara materijalne nesigurnosti o tome je li subjekt sposoban nastaviti s vremenski neograničenim poslovanjem, navedeno je potrebno objaviti u financijskim izvještajima. Naposljetku, ako uprava nakon datuma izvještavanja procjeni da namjerava likvidirati subjekt ili prekinuti poslovanje, subjekt neće pripremati svoje financijske izvještaje na osnovi vremenske neograničenosti poslovanja.

MRS10 Događaji nakon datuma bilance

Događaji nakon datuma bilance su oni događaji koji su nastali nakon datuma posljednjih financijskih izvještaja, a koji zbog svog značajnog utjecaja trebaju biti objavljeni u financijskim izvještajima. Takav događaj je globalna pandemija zbog koronavirusa. Kada uprava društva procijeni da li se pojava pandemije mora tretirati kao događaj koji zahtijeva usklađivanje u financijskim izvještajima na dan 31. prosinca 2019. godine, društvo je u obvezi kontinuirano procjenjivati koji su utjecaji COVID-19 na financijske izvještaje i da li oni zahtijevaju usklađenje u financijskim izvještajima ili samo objavu prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 10 Događaji nakon datuma bilance.

Događaji nakon datuma bilance su oni koji imaju povoljne i nepovoljne posljedice za poduzeće, a koji su nastali između datuma bilance i datuma na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja. Datum odobravanja je datum na koji je menadžment poduzetnika odobrio financijske izvještaje zajedno s godišnjim izvješćem. Prema MRS 10 Događaji nakon izvještajnog razdoblja propisuje obvezu usklađivanja financijskih izvještaja i objavljivanje o događajima nastalim nakon datuma bilance, a razlikuju se dvije vrste događaja i to usklađujući - događaji koji potvrđuju okolnosti koje su postojale na datum bilance (događaji nakon datuma bilance koji zahtijevaju usklađivanje) i ne usklađujući: događaji koji potvrđuju okolnosti koje su nastale nakon datuma bilance (događaji nakon datuma bilance koji ne zahtijevaju usklađivanje). Konačni cilj je obveza objavljivanja podataka o događajima koji su nastali u razdoblju od datuma bilance do datuma na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja.

Novi rokovi za predaju GFI-ja za 2019. godinu

Slijedom okolnosti vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u "Narodnim novinama" broj 42/20. objavljen je Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu čijim se odredbama ministru financija daje ovlast da u slučajevima posebnih okolnosti podzakonskim aktom produži rokove za predaju godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije. S tim u vezi u broju 43. "Narodnih novina" od 8. travnja 2020. objavljen je Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima koji je stupio na snagu 9. travnja 2020., a kojim se propisuju rokovi za dostavljanje financijskih izvještaja i druge računovodstvene dokumentacije za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Prema člancima 7. i 8. Pravilnika rok za dostavu GFI-ja za statističke i druge potrebe i Izjave o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu određen je do 30. lipnja 2020. godine. Do 31. kolovoza 2020. određen je rok za predaju GFI-ja za javnu objavu i nefinancijskih izvješća (članak 5. i 6. Pravilnika). Sukladno članku 6. stavku 2. Pravilnika konsolidirano godišnje izvješće zajedno s pripadajućim revizorskim izvješćem mora se dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave najkasnije do 31. listopada 2020. godine.

Ana Paštrović, mag. iur.

KAVAOsim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.

Bonitet trgovačkih društava predstavlja ocjenu likvidnosti i kreditne sposobnosti, a u najširem smislu sveobuhvatnu ocjenu (“krvnu sliku”) temeljenu na analizi završnog računa i financijske situacije u poduzeću. Poduzetnici vrlo često imaju potrebe za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose, npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva, kupovine i prodaje poduzeća i sl.