10.04.2020 09:52
Prema mjerodavnim odredbama Ovršnog zakona nekretnine koje se prisilno prodaju u ovršnim postupcima, prodaje Financijska agencija. U stečajnim postupcima prilikom unovčenja nekretnine na kojoj postoji razlučno pravo, supsidijarno se primjenjuju odredbe Ovršnog zakona. U ovom članku ćemo se osvrnuti na situaciju koja se pojavila u sudskoj praksi, a odnosi se na povrat jamčevine koje su ponuditelji uplatili u elektroničkoj javnoj dražbi.

Sukladno odredbi članka 95.a Ovršnog zakona, prodaju nekretnine u stečajnom postupku provodi Financijska agencija po zahtjevu suda. Sud u zaključku o prodaji nekretnine određuje uvjete i način prodaje, te je Financijska agencija vezana odlukom suda o uvjetima i načinu prodaje. Financijska agencija prodaju nekretnine vrši putem elektroničke javne dražbe. Postupanje Financijske agencije prilikom prodaje nekretnina ili pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku uređeno je Ovršnim zakonom i Pravilnikom o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku. Nakon što Financijska agencija primi zahtjev suda za provođenje javne dražbe i utvrdi da je po takvom zahtjevu moguće postupiti, objavit će na svojim mrežnim stranicama poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. U svom pozivu, između ostalog, Financijska agencija će pozvati zainteresirane ponuditelje na uplatu jamčevine na način i u roku određenim pozivom na sudjelovanje. Sukladno članku 99. Ovršnog zakona u elektroničkoj javnoj dražbi mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu.

Ukoliko je bilo ponuda za kupnju nekretnine koja se prodaje putem elektroničke javne dražbe, Financijska agencija će o provedenoj javnoj dražbi obavijestiti sud. Sud će po zaprimljenoj izvješću Financijske agencije donijeti rješenje o dosudi kupljene nekretnine najpovoljnijem ponuditelju, pozvati ga na uplatu preostalog iznosa kupovnine te će naložiti Financijskoj agenciji da izvrši povrat jamčevine ostalim ponuditeljima.

U praksi Trgovačkog suda se pojavila situacija u kojoj je sud donio rješenje o dosudi nekretnine najpovoljnijem ponuditelju, pozvao ga na uplatu kupovnine te izvršio povrat jamčevine ostalim ponuditeljima. Kupac nekretnine je nakon donošenja rješenja o dosudi pisanim podneskom obavijestio sud da odustaje od kupovnine. Sud je sukladno čl. 103. Ovršnog zakona oglasio prodaju nevažećom i dosudio nekretninu sljedećem ponuditelju. Sud je također donio odluku da se uplaćena jamčevina ne vrati kupcu već da se uplaćena jamčevina prenese na račun stečajnog dužnika. Ponuditelj je protiv takvog rješenja Trgovačkog suda podnio žalbu u bitnom navodeći da je sud prejudicirao konačan ishod postupka prodaje nekretnine i protuzakonito utvrdio da je ponuditelj izgubio pravo na povrat jamčevine.

Odlučujući o žalbi ponuditelja, Visoki trgovački sud je odbio žalitelja sa žalbenim zahtjevom u cijelosti i potvrdio prvostupanjsku odluku. Sudska odluka donesena je pod posl. br. Pž – 2900/2019. Obrazlažući odluku Visoki trgovački sud je jasno naveo da sukladno čl. 106. Ovršnog zakona, u slučaju da kupac ne položi kupovninu u roku koji je određen sudskim rješenjem, sud će prodaju oglasiti nevažećom. Iz položene jamčevine namirit će se se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji. Odluku o tome gdje će se položiti novac koji je uplaćen po jamčevini donosi sud. U konkretnom slučaju sud je odredio da se novac iz uplaćene jamčevine položi na račun stečajnog dužnika.

Dakle, kupac koji nije uplatio kupovninu u roku ili je odustao od kupovnine steći će pravo na povrat jamčevine tek nakon što se predmet prodaje unovči. Hoće li se takvom kupcu vratiti jamčevina u cijelosti ili u dijelu ili mu se uopće neće vratiti ovisiti će o visini troškova koje će sud utvrditi posebnom odlukom nakon što se unovči predmet prodaje.

Daniel Deković, dipl. iur.

rasprodajaTrgovina na malo obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica ako  su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani odredbama propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine.  Tko sve može, na koje načine i uz koje uvjete obavljati djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonice, pišemo u nastavku ovoga članka.

Osim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.