09.04.2020 13:42
Mjere izravne kontrole cijena propisuju se iznimno radi sprječavanja negativnih učinaka promjena pojedinih cijena ili radi sprječavanja monopolističkog određivanja cijena, kada se ti ciljevi ne mogu postići drugim mjerama gospodarske politike, koju problematiku upravo uređuje Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena, a koji je posebno aktualan u ovo vrijeme epidemije koronavirusa.

Odredbama Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena („Narodne novine“ br. 73/97., 128/99. i 66/01. – dalje: Zakon) uređuju se uvjeti pod kojima nadležna državna tijela mogu poduzimati mjere kontrole u području cijena i način provedbe tih mjera, s tim da se odredbe ovoga Zakona ne odnose na proizvode i usluge za koje je kontrola cijena uređena posebnim zakonom (primjerice Zakonom o poljoprivredi).

Inače, takve mjere izravne kontrole cijena propisuju se iznimno i to radi sprječavanja negativnih učinaka promjena pojedinih cijena ili radi sprječavanja monopolističkog određivanja cijena, a u situacijama kada se ti ciljevi ne mogu postići drugim mjerama gospodarske politike.

Prema članku 5. Zakona mjere izravne kontrole su:

određivanje najviše razine cijena,

snižavanje cijena na određenu razinu,

- prijava cjenika, odnosno tarifa prije njihove primjene.

Vlada RH, sukladno članku 6. Zakona, propisuje mjere izravne kontrole cijena, a na prijedlog ministarstva nadležnog za cijene, s tima da je Vlada dužna poduzeti odgovarajuće mjere gospodarske politike radi otklanjanja razloga za izravnu kontrolu cijena, a sama mjera može trajati dok se ne otklone razlozi za njezino propisivanje.

Tako je Vlada RH, na temelju članka 6. Zakona, na sjednici održanoj 14. ožujka 2020. godine donijela Odluku o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode („Narodne novine“ br. 30/20. – dalje Odluka), koja je stupila na snagu 16. ožujka 2020.

Navedenom Odlukom se uređuju iznimne mjere kontrole cijena za određene proizvode radi sprječavanja negativnih učinaka promjene cijena ili radi sprječavanja monopolističkog određivanja cijena tih proizvoda, a slijedom Odluke ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 2020. godine, čime se osigurava zaštita zdravlja i života ljudi na području Republike Hrvatske.

Proizvodi na koje se odnosi ova Odluka su: brašno, mlijeko i mlijeko u prahu, jaja, šećer, sol, riža, tjestenina, svježe meso, riba, voće i povrće, mesne konzerve, riblje konzerve, jestivo ulje, dječja hrana, dječje pelene, voda za piće, deterdžent za rublje, deterdžent za suđe, sapun, sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku (uključujući koncentrirani alkohol), zaštitni kombinezoni i druga zaštitna i medicinska odjeća i obuća, zaštitne naočale i viziri, zaštitne rukavice, zaštitne navlake za cipele, zaštitne maske – kirurška, FFP2, FFP3, respiratori/transportni ventilatori, lijekovi i medicinski proizvodi, posteljno i ostalo rublje za zdravstveni sustav (točka II.).

U točki III. određeno je da se ova Odluka odnosi na subjekte koji obavljaju registriranu djelatnost proizvodnje i trgovine na području Republike Hrvatske (stavak 1.). U smislu ove Odluke, sukladno članku 5. podstavcima 1. i 2. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena, najvišom cijenom smatra se cijena na dan 30. siječnja 2020. godine, osim u slučajevima kada je do povećanja cijene proizvoda došlo isključivo iz razloga povećanja nabavne cijene proizvoda iz točke II. ove Odluke, neovisno o volji gospodarskog subjekta (stavak 2.). U slučaju da je na dan 30. siječnja 2020. godine maloprodajna cijena bila određena sukladno članku 18. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 41/14., 110/15. i 14/19.), najvišom cijenom smatra se maloprodajna cijena koja je prethodila cijeni za vrijeme posebnih oblika prodaje (stavak 3.). Gospodarski subjekti iz stavka 1. ove točke obvezni su odrediti cijenu za proizvode iz točke II. ove Odluke, najviše do razine cijene određene sukladno stavcima 2. i 3. ove točke.

Vezano uz prethodno navedeno možemo istaći kako je odredbama članka 18. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača propisano da se posebnim oblicima prodaje smatra prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji, te da takva prodaja obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe.

Dakle, iz sadržaja ove Odluke razvidno je da se ista odnosi uglavnom na prehrambene proizvode i zaštitna sredstva odnosno na proizvode bitne za zdravstveni sustav, a što je primjereno ovoj izvanrednoj situaciji pojave epidemije zarazne bolesti, te da su gospodarski subjekti, uz točno određeni izuzetak (povećanje nabavne cijene neovisno o volji gospodarskog subjekta), obvezni odrediti cijenu za takve proizvode najviše do razine cijene koja je egzistirala na dan 30. siječnja 2020. za iste proizvode, odnosno do razine cijene u redovnoj prodaji (cijeni koja je prethodila cijeni za vrijeme posebnih oblika prodaje) u slučaju da je u to vrijeme (30. siječnja 2020.) trajao poseban oblik prodaje (primjerice akcijska prodaja).

Nadalje, ovom Odlukom dana je ovlast ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta da u slučaju opasnosti od nestašice proizvoda iz točke II. ove Odluke, sukladno članku 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ograniči njihovu prodaju izvan područja Republike Hrvatske.

K tome, zadužen je Državni inspektorat da dostavlja redovita izvješća o provedenom nadzoru iznimne mjere kontrole cijena iz ove Odluke Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, te je određeno da će temeljem zaprimljenih izvješća, a uzimajući u obzir aktualno stanje na tržištu, ova Odluka bit po potrebi revidirana.

Konačno, bitno je istaknuti kako je prekršajnim odredbama članka 14. Zakona propisano da će se novčanom kaznom kaznit za prekršaj pravna ili fizička osoba u iznosu peterostrukog do dvadesetorostrukog iznosa cijene zaračunate iznad propisanih cijena (članak 5.), dok je za odgovornu osobu u pravnoj osobi propisna novčana kazna u iznosu od 3.000 do 15.000 kuna.

Željko Kudrić, dipl.iur.

rasprodajaTrgovina na malo obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica ako  su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani odredbama propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine.  Tko sve može, na koje načine i uz koje uvjete obavljati djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonice, pišemo u nastavku ovoga članka.

Osim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.