24.03.2020 16:36
Pravo Unije ne sprječava države članice da predvide građanskopravne postupke oduzimanja imovine neovisno o utvrđivanju kaznenog djela. Takav postupak nije obuhvaćen Okvirnom odlukom o oduzimanju imovine.
Sud Europske unije 
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 32/20 
U Luxembourgu 19. ožujka 2020. 
Presuda u predmetu C-234/18 Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo/BP i dr.

Protiv osobe BP, predsjednika nadzornog odbora jedne bugarske banke, pokrenut je kazneni postupak zbog toga što je od prosinca 2011. do lipnja 2014. poticala druge osobe na pronevjeru sredstava navedene banke u iznosu od otprilike 105 milijuna eura. Kazneni postupak je u tijeku te još uvijek nije donesena pravomoćna presuda. 

Neovisno o tom kaznenom postupku, bugarska Komisija za suzbijanje korupcije i oduzimanje imovine je utvrdila da su BP i članovi njegove obitelji stekli imovinu značajne vrijednosti čiji izvor ne može biti utvrđen. Ta je komisija stoga pokrenula građanskopravni postupak pred Sofijskim gradskim sadom (Gradski sud u Sofiji, Bugarska) radi oduzimanja nezakonito stečene imovine. 

Taj sud, u biti, pita Sud protivi li se pravu Unije propis države članice koji predviđa da sud može naložiti oduzimanje nezakonito stečene imovine a da taj postupak ne ovisi o utvrđivanju kaznenog djela ili o donošenju osuđujuće presude protiv navodnih počinitelja takvog kaznenog djela. 

U svojoj današnjoj presudi Sud je utvrdio da 1 kako bi se olakšalo uzajamno priznavanje sudskih naloga za oduzimanje donesenih u okviru kaznenih postupaka. 

Iz navedenoga proizlazi da ta okvirna odluka ne uređuje oduzimanje sredstava i imovinske koristi koje se nalaže u okviru ili nakon postupka koji se ne odnosi na utvrđivanje jednog ili više kaznenih djela. 

Sud je naglasio da je postupak oduzimanja, koji je u tijeku pred Sofijskim gradskim sadom, građanskopravne prirode te da u unutarnjem pravu uz taj postupak postoji i kaznenopravni režim oduzimanja. Prvonavedeni postupak usmjeren je isključivo na navodno nezakonito stečenu imovinu te se vodi neovisno o eventualnom kaznenom postupku pokrenutom protiv navodnog počinitelja kaznenih djela kao i eventualnoj osuđujućoj presudi protiv njega. 

U tim okolnostima Sud utvrđuje da odluka koju Sofijski gradski sad treba donijeti nije obuhvaćena postupkom koji se odnosi na kaznena djela te stoga nije obuhvaćena područjem primjene Okvirne odluke o oduzimanju imovine. 

Sud zaključuje da se pravu Unije ne protivi nacionalni propis koji predviđa da sud može naložiti oduzimanje nezakonito stečene imovine a da taj postupak ne ovisi o utvrđivanju kaznenog djela ili o donošenju osuđujuće presude protiv navodnih počinitelja takvog kaznenog djela.

NAPOMENA: Prethodni postupak omogućuje sudovima država članica da u okviru postupka koji se pred njima vodi upute Sudu pitanja o tumačenju prava Unije ili o valjanosti nekog akta Unije. Sud ne rješava spor pred nacionalnim sudom. Na nacionalnom je sudu da predmet riješi u skladu s odlukom Suda. Ta odluka jednako obvezuje i druge nacionalne sudove pred kojima bi se moglo postaviti slično pitanje.
____________________________________________
^ 1Okvirna odluka Vijeća 2005/212/PUP od 24. veljače 2005. o oduzimanju imovinske koristi, sredstava i imovine pribavljene kaznenim djelom (SL 2005., L 68, str. 49.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 16., str. 87.)

AVIONKoliki značaj predstavljaju zračni prijevoznici možemo najbolje sagledati u činjenici kako je upravo zračni promet najmlađa grana jednog od nositelja gospodarstva svake zemlje - prometa. Industrija zračnog prometa raste velikom brzinom kako u svijetu tako i na području Europe. Nakon liberalizacije tržišta zračni promet se izrazito mijenja, što najviše utječe na zračneprijevoznike i njihov način poslovanja. Autor u članku obrađuje poslovne modele zračnih prijevoznika s naglaskom low-cost strategiju.

Trgovina na malo obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica ako  su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani odredbama propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine.  Tko sve može, na koje načine i uz koje uvjete obavljati djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonice, pišemo u nastavku ovoga članka.

Osim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.