13.02.2020 13:09

Mnoga IT društva imaju nastale troškove za projekte/interne startup-ove od kojih će koristi imati tek u budućim periodima. Plaće developera i projektnog teama koji razvijaju softver su često najznačajnija komponenta troškova razvoja. Je li pravilno taj trošak prikazivati u periodu njihova rada, ako ćemo koristi od toga imati u budućnosti? Razvoj ponekad traje i nekoliko godina. 

Sukladno Zakonu o računovodstvu (čl. 19, st. 14), trgovačko društvo koje na datum bilance ima dobit raspoloživu za podjelu članovima društva, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima dužno je takvu dobit najprije uporabiti za unos u ostale rezerve iz dobiti za pokriće neotpisanih troškova razvoja u aktivi.

Te se pričuve mogu i oslobađati, ovisno o tome kolika je vrijednost neotpisanih troškova razvoja iskazanih u bilanci. Drugim riječima, iznos rezervi u kapitalu mora biti jednak iznosu nematerijalne imovine koja se odnosi na troškove razvoja. Iz navedenog proizlazi da dobit koja je nastala zbog kapitaliziranih troškova razvoja nije moguće isplatiti sve dok se ne otpiše vrijednost imovine na koju se rezerve u kapitalu odnose.
Zašto takav tretman? Pretpostavljamo prvenstveno radi sprječavanja zlouporabe kapitalizacije troškova, odnosno sprječavanja prikazivanja nematerijalne imovine radi povećanja dobiti u računu dobiti i gubitka koju bi se potom isplatilo vlasniku.

Zašto bi profitabilnost u IT industriji mogla biti veća i kako troškovi razvoja mogu značajno utjecati na profitabilnost? Je li ispravno trošak razvoja promatrati kao ulaganje i prikazivati ga kao imovinu, ili ga jednostavno staviti u račun dobiti i gubitka? Koji je utjecaj na EBITDA, jedan od ključnih pokazatelja za kojeg će vas investitori i financijske institucije prvog pitati? Područje je zanimljivo i kompleksno, a posebno važno u IT industriji, preuzeto s mazars.hr

Više o ovoj aktualnoj temi pročitajte u dokumentu!

mazars

AVIONKoliki značaj predstavljaju zračni prijevoznici možemo najbolje sagledati u činjenici kako je upravo zračni promet najmlađa grana jednog od nositelja gospodarstva svake zemlje - prometa. Industrija zračnog prometa raste velikom brzinom kako u svijetu tako i na području Europe. Nakon liberalizacije tržišta zračni promet se izrazito mijenja, što najviše utječe na zračneprijevoznike i njihov način poslovanja. Autor u članku obrađuje poslovne modele zračnih prijevoznika s naglaskom low-cost strategiju.

Trgovina na malo obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica ako  su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani odredbama propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine.  Tko sve može, na koje načine i uz koje uvjete obavljati djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonice, pišemo u nastavku ovoga članka.

Osim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.