12.02.2020 09:06
Europol je osnovan 2009. godine odlukom Vijeća 2009/371/PUP kao tijelo Unije financirano iz općeg proračuna Unije radi podupiranja i jačanja djelovanja nadležnih tijela država članica i njihove zajedničke suradnje u sprečavanju i suzbijanju organiziranog kriminaliteta, terorizma i drugih oblika teških kaznenih djela koji utječu na dvije ili više država članica.

Prema analizama EU-a, velike kriminalne i terorističke mreže predstavljaju sve veću opasnost za unutarnju sigurnost Unije i njezinih građana. Kriminalne skupine u svojim aktivnostima sve više se bave s različitim vrstama kaznenih djela i preko granica jedne zemlje.

Djelovanje Europola

Otkako je 1. svibnja 2017. godine stupila na snagu nova regulacija o Europolu, Uredba  (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva - EUROPOL je postao agencija EU-a za suradnju u provođenju zakona. Europol sudjeluje u prekograničnim istragama koje se odnose na ozbiljnje i organizirane zločine, terorizam ili zločine koji utječu na zajednički interes Europske Unije, a u kojima sudjeluju najmanje dvije države članice.

Europol ima središnji položaj u europskoj strukturi za sigurnost te se njegovo djelovanje može svesti na

-  potporu operacijama provedbe zakona;

-  čuvanje i distribuciju podataka o kriminalnim aktivnostima;

-  davanje stručnih znanja o provedbi zakona.

Europol nema izvršne ovlasti već daje potporu tijelima i agencijama zemalja članica, što znači da dužnosnici Europola nemaju ovlasti uhititi osumnjičenike ili djelovati na bilo koji način bez izričite dozvole nacionalnih tijela.

Svoju snagu Europol temelji na strategiji te sveobuhvatnoj analizi kriminalnih i terorističkih prijetnji u Europi. Posebni ciljevi sadržani su u Godišnjem programu rada Europola.

Kvalitetna suradnja između dviju ili više zemalja bazira se na procjeni Europola o teškim zločinima i oraniziranom kriminalu - SOCTA  (Serious and Organised Crime Threat Assessment). U SOCTA-i se navode i procjenjuju nove prijetnje, opisuje struktura skupina organiziranog kriminala (OCG) i njihov način djelovanja kao i glavne vrste kriminala u Europskoj uniji.

Europol donosi i godišnje izvješće o situaciji i trendovima u području terorizma u EU-u (TE-SAT - Terrorism Situation and Trend Report) u kojem je detaljno opisano stanje terorizma u EU-u.

2013. godine Europol je otvorio Europski centar za cyber zločine (European Cybercrime Centre - EC3) kako bi ojačao borbu protiv takve vrste kriminala u Europskoj uniji i zaštitio građane zemalja članica, europske kompanije i vlade od on-line napada. Svake godine EC3 objavljuje procjenu vezanu za prijetnju od organiziranog računalnog kriminala - Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA).

Zajednički istražni timovi

Kako bi olakšale prekograničnu suradnju i omogučile lakšu provedbu protukriminalnih operacija, države članice mogu osnovati ili inicirati osnivanje Zajedničkih istražnih timova (JIT). U radu zajedničkih timova, uz osoblje nadležnih agencija, može sudjelovati i osoblje Europola. Glavna uloga osoblja Europola je prikupljanje i obrada informacija, a uz pristanak i pod odgovornošću države članice koja je pružila informacije. Prijedlog za osnivanje zajedničkog istražnog tima može dati i Europol ako smatra da bi se time olakšala i ubrzala provedba istrage.

Nacionalne jedinice Europola

Države članice i Europol međusobno surađuju pri obavljanju svojih zadaća putem nacionalnih  jedinica koje djeluju kao tijelo za vezu između Europola i nadležnih tijela država članica.

Svaka država članica osigurava da je njezina nacionalna jedinica prema nacionalnom pravu nadležna za ispunjavanje zadaća, a posebno da ima pristup nacionalnim podacima za izvršavanje zakonodavstva i drugim relevantnim podacima potrebnima za suradnju s Europolom.

U skladu s uvjetima koje utvrde države članice, uključujući prethodno uključivanje nacionalne jedinice, države članice mogu dopustiti izravne kontakte između svojih nadležnih tijela i Europola. Nacionalna jedinica istovremeno od Europola prima sve informacije razmijenjene tijekom izravnih kontakata između Europola i nadležnih tijela, osim ako nacionalna jedinica navede da ne treba primati takve informacije.

Svaka nacionalna jedinica određuje najmanje jednog časnika za vezu koji se raspoređuje u Europol. Časnici za vezu čine nacionalni ured za vezu pri Europolu te pomažu u razmjeni informacija između Europola i svojih država članica.

Razmjena informacija

Europol može razmjenjivati sve podatke, osim osobnih podataka, s bilo kojom zemljom, međunarodnom organizacijom ili privatnim sektorom. Osobne podatke može razmjenjivati s tijelima zemalja članica EU-a, tijelima iz 17 država nečlanica s kojima ima sporazume o suradnji, sa svim tijelima Europske Unije te INTERPOL-om.

Kako bi podaci lakše i sigurnije kolali, Europol je razvio mrežnu aplikaciju za sigurnu razmjenu informacija: SIENA - Secure Information Exchange Network Application – koja osigurava siguran i brz protok informacija među nadležnim tijelima i agencijama koje sudjeluju u različitim operacijama protiv kriminalnih skupina.

Tijekom 2018. putem sustava izmijenjeno je više od 1.1 milijuna podataka. Osim SIENA-e, dostupnost informacija zemljama članicama i suradnicima osigurava se kroz sustave EIS i EPE.

Sustav EIS - The Europol Information System koristi se za čuvanje informacija o kaznenim djelima, počiniteljima, osumnjičenicima i ostalih podataka povezanih s kriminalnim aktivnostima.

Sustav EPE - The Europol Platform for Experts koristi se od strane različitih agencija i tijela kako bi se omogučilo dijeljenje neosobnih podataka o zločinima.

Upravljačka struktura

Na čelu Europola nalazi se Izvršni direktor koji je pravni zastupnik Europola, imenovan od strane EU Vijeća i odgovoran Upravnom odboru.

Upravni odbor sastoji se od po jednog predstavnika svake države članice i jednog predstavnika Komisije, a članstvo u upravnom odboru traje četiri godine. Taj se mandat može produžiti.

Upravni odbor Europola daje strateške smjernice i nadgleda implementaciju zadaća Europola. Između ostaloga, Upravni odbor donosi i godišnji program rada, proračun i konsolidirano financijsko izvješće, donosi unutarnju strategiju za borbu protiv prijevara, nadgleda rad Izvršnog direktora, osigurava prikladno praćenje rezultata i preporuka proizašlih iz izvješća unutarnje ili vanjske revizije te obavlja druge zadaće koje proizlate iz Uredbe.

Europol u brojevima

Europol ima gotovo 1300 zaposlenika, 220 časnika za vezu, više od 100 analitičara i godišnji proračun od 138 milijuna eura. Sudjeluje u gotovo 40.000 međunarodnih istraga godišnje.

U 2018. godini Europol je sudjelovao u više od 1700 operacija od kojih se 620 odnosilo na kaznena djela terorizma, a 257 na kaznena djela cyber kriminala. Prema SOCTA-i više od 5000 kriminalnih skupina trenutačno se nalazi pod istragom Europola.

Neven Brkić, dipl. iur.

rasprodajaTrgovina na malo obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica ako  su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani odredbama propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine.  Tko sve može, na koje načine i uz koje uvjete obavljati djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonice, pišemo u nastavku ovoga članka.

Osim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.