07.02.2020 14:09
Zakonom o trgovačkim društvima uređeni su načini prestanka društava. Prema tom zakonu društva prestaju odlukom članova, a iznimno mogu prestati i odlukom suda koja je donesena po službenoj dužnosti. Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima uvedena je novina u pogledu prestanka društva sa ograničenom odgovornošću. S obzirom na to da su kod nas najbrojnija društva s ograničenom odgovornošću ukratko ćemo predstaviti novine u pogledu prestanka društva.

Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima koje su objavljene u Narodnim novinama br. 40/2019 propisana je mogućnost prestanka društva sa ograničenom odgovornošću po skraćenom postupku. Prestanak društva se po skraćenom postupku provodi bez likvidacije. Da bi se takav postupak mogao provesti potrebno je da svi članovi društva donesu odluku o takvom prestanku društva. Odluka o prestanku društva po skraćenom postupku mora se donijeti u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju je potvrdio javni bilježnik. Zakonom je propisan obvezan sadržaj takve odluke i ona mora sadržavati tvrtku, sjedište, adresu, identifikacije brojeve društva, imena i prezimena članova društva uz navođenje njihovog prebivališta i osobnog identifikacijskog broja i plan raspodjele imovine društva.

Članovi društva koji su odlučili donijeti odluku o prestanku društva po skraćenom postupku dužni su dati izjavu da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima ili bivšim radnicima po osnovi radnog odnosa, da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima te da se svaki član društva obvezuje vjerovnicima solidarno s ostalim članovima društva namiriti obveze društva utvrdi li se naknadno da takve obveze postoje. Ovakva izjava se također mora dati u obliku javnobilježničkog akata ili privatne isprave koju je potvrdio javni bilježnik.

Prijava za prestanak društva podnosi se registarskom sudu prema mjestu sjedišta društva. Uz prijavu članovi društva su dužni priložiti i gore navedene izjave. Iz čl. 472.b st. 2. proizlazi da bi članovi društva trebali priložiti i potvrdu porezne uprave da društvo nema nikakvih obveza sa osnova javnih davanja kako je to propisano poreznim propisima. Zakonodavac je ovlastio registarski sud da može provjeriti istinitost navoda o nepostojanju obveza društva kao i da može u slučaju sumnje zatražiti od članova društva polaganje osiguranja iz kojeg će se namiriti vjerovnici društva ukoliko se pokaže da društvo ima nepodmirenih obveza.

Ukoliko sud utvrdi da su ispunjene pretpostavke za upis prestanka društva u sudski registar, registarski sud će donijeti rješenje o prestanku društva i upisati ga u sudski registar. Predmetno rješenje se javno objavljuje na internetskim stranicama sudskog registra. Protiv ovakvog rješenja svaka osoba koja ima pravni interese može izjaviti prigovor u roku od 30 dana od dana objave rješenja o prestanku društva. Prigovor se podnosi registarskom sudu koji je donio rješenje o prestanku društva. Registarski sud ujedno i odlučuje o osnovanosti izjavljenog prigovora. Ukoliko sud utvrdi da je prigovor osnovan, ukinut će rješenje o prestanku društva i o tome obavijestiti društvo koje će morati tada nastaviti postupak likvidacije.

Protekom roka od 30 dana od dana upisa rješenja o prestanku društva koje nije pobijano, registarski sud će donijeti rješenje o brisanju društva iz sudskog registra. Protiv rješenja o brisanju društva dopušten je prigovor u roku od 15 dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici sudskog registra. Brisanjem društva iz sudskog registra, imovina društva prelazi na njegove članove sukladno planu raspodjele imovine. Ukoliko cjelokupna imovina nije raspoređena planom raspodjele, imovina će se raspodijeliti na članove prema visini njihovih udjela u temeljnom kapitalu društva.

Brisanjem društva po skraćenom postupku ne prestaje i odgovornost članova društva za obveze društva. Vjerovnici društva mogu, u roku od dvije godine od dana objave rješenja o brisanju društva iz sudskog registra, naplatiti tražbine koje su imali prema društvu od članova društva osobno. Pri tome članovi društva odgovaraju solidarno, osobno cjelokupnom svojom imovinom za obveze društva.

Daniel Deković, dipl. iur.

KAVAOsim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.

Bonitet trgovačkih društava predstavlja ocjenu likvidnosti i kreditne sposobnosti, a u najširem smislu sveobuhvatnu ocjenu (“krvnu sliku”) temeljenu na analizi završnog računa i financijske situacije u poduzeću. Poduzetnici vrlo često imaju potrebe za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose, npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva, kupovine i prodaje poduzeća i sl.