11.01.2019 07:00
Hrvatski sabor je na svojoj sjednici održanoj 6. srpnja 2018. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača. Usvojene izmjene i dopune stupile su na snagu 1. siječnja 2019. godine, a ovom članku ukratko ćemo se osvrnuti na neke od novina koje one donose u području imenovanja povjerenika i na uvođenje postupka jednostavnog stečaja potrošača.

Zakon o stečaju potrošača (Narodne novine br. 100/2015. i 67/2018., dalje u tekstu: Zakon) donesen je u rujnu 2015. godine a u hrvatskom se pravu primjenjuje od 1. siječnja 2016. godine. U dosadašnjoj primjeni ovoga Zakona uočile su se određene teškoće i problemi pa se predmetnim izmjenama i dopunama one nastoje otkloniti. Osnovni problem u primjeni Zakona je nedostatak povjerenika. Osnovna zamisao zakonodavca je bila da se za povjerenike imenuju stečajni upravitelji, no ta ideja nije naišla na velik odaziv stečajnih upravitelja. Stoga zakonodavac ovim izmjenama proširuje krug osoba koje mogu obavljati djelatnost povjerenika bez obveze polaganja stručnog ispita. Osim stečajnih upravitelja, sada to mogu biti i odvjetnici, ovlašteni revizori i porezni savjetnici. Osim oslobađanja od obveze polaganja stručnog ispita za povjerenika, one nisu obvezne niti obaviti stručnu praksu u trajanju od jedne godine. Ostale fizičke osobe koje bi željele obavljati djelatnost povjerenika u stečaju potrošača će i nadalje, osim ispunjavanja općih pretpostavaka propisanih čl. 33. Zakona, morati odraditi i sudsku praksu u trajanju od jedne godine prije pristupanja ispitu. Da bi se osigurao dovoljan broj povjerenika za područje pojedinog suda, zakonodavac je člankom 37.a propisao mogućnost da se za povjerenika imenuje stečajni upravitelj s tog područja ako za područje pojedinog općinskog suda nema barem upisanih pet povjerenika. Imenovanje stečajnog upravitelja će se vršiti automatskim odabirom, bez obzira je li stečajni upravitelj zatražio upis na listu povjerenika.

Najznačajnija izmjena Zakona odnosi se na provedbu jednostavnog stečaja potrošača, koji je uveden i opisan u glavi IX.a Zakona. Takvim postupkom bit će obuhvaćene sve fizičke osobe koje i inače ispunjavaju osnovne zakonske uvjete za provođenje stečaja potrošača, a čiji evidentirani a nenaplaćeni iznos obveza po glavnici ne prelazi 20.000,00 kn i koje su u neprekidnoj blokadi duže od tri godine. Da bi se započeo jednostavni stečajni postupak potrošača, Financijska agencija je dužna pozvati potrošača poštom preporučeno na davanje suglasnosti za provedbu ovoga postupka. Od potrošača se zahtjeva da uz suglasnost dostavi i popis svoje imovine. Ukoliko se potrošač u roku od 15 dana ne očituje o pozivu, smatrat će se da je dao suglasnost za vođenje postupka, a ako ne dostavi popis svoje imovine, smatrat će se da nema imovine iz koje bi se mogli namiriti vjerovnici. Dakle, ako potrošač ne želi da se provede jednostavni stečaj potrošača morat će u zakonskom roku od 15 dana od dana dostave poziva Financijske agencije izričito uskratiti suglasnost nad provedbom ovoga postupka. Ukoliko sud utvrdi da su ostvarene zakonske pretpostavke za otvaranje jednostavnog stečaja potrošača, donijet će rješenje o otvaranju postupka i dostaviti ga Financijskoj agenciji. Od dana dostave rješenja Financijska agencija će prestati izvršavati sve evidentirane a ne naplaćene osnove za plaćanje, dakle, izvršit će se deblokada računa potrošača, osim za potraživanja koje se odnose na mjere osiguranja iz kaznenog postupka i naplatu izrečenih novčanih kazni. Vjerovnici u ovom postupku su oni vjerovnici koji su imali evidentirana a nenaplaćena potraživanja pri Financijskoj agenciji. Jednostavni postupak stečaja potrošača trebao bi trajati godinu dana. U to vrijeme bi potrošač koji ima stalna novčana primanja trebao deponirati novčana sredstva na sudski depozit svaki mjesec u visini koju će odrediti sud uz odgovarajuću primjenu ovršnog prava o ograničenjima ovrhe na stalnim novčanim primanjima. Iz prikupljenih novčanih sredstava sud bi razmjerno namirio tražbine vjerovnika a potrošača oslobodio preostalih obveza.

Jasna je intencija zakonodavca da se kroz ovakav postupak smanji broj blokiranih fizičkih osoba. Osnova ideja Zakona je zapravo dobra, ograničavanje ovrhe na novčanim sredstvima na određeno vrijeme i razmjerno namirenje vjerovnika iz prikupljenih sredstava. Međutim, jednostavni postupak stečaja potrošača nepotrebno je zakompliciran. S obzirom na to da će se on tek početi provoditi, vrijeme će pokazati je li dugoročno održiv upravo zbog njegove velike kompleksnosti.

Daniel Deković, dipl. iur.

KAVAOsim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.

Bonitet trgovačkih društava predstavlja ocjenu likvidnosti i kreditne sposobnosti, a u najširem smislu sveobuhvatnu ocjenu (“krvnu sliku”) temeljenu na analizi završnog računa i financijske situacije u poduzeću. Poduzetnici vrlo često imaju potrebe za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose, npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva, kupovine i prodaje poduzeća i sl.