24.12.2018 07:30
Prema mišljenju nezavisnog odvjetnika Michala Bobeka, upravitelj internetske stranice koji integrira plugin treće stranke kao što je Facebookova tipka „Sviđa mi se”, što dovodi do prikupljanja i prijenosa osobnih podataka korisnika, zajednički je odgovoran za tu fazu obrade podataka. Upravitelj internetske stranice mora za te postupke obrade korisnicima pružiti minimalne potrebne informacije i, ako se to zahtijeva, prije prikupljanja i prijenosa podataka dobiti njihovu suglasnost.
Priopćenje za medije br. 206/18
U Luxembourgu 19. prosinca 2018.

Društvo Fashion ID njemački je internetski trgovac koji prodaje modne artikle. U svoju internetsku stranicu integrirao je plugin društva Facebook, tipku „Sviđa mi se”. Zbog toga, kada korisnik pristupi internetskoj stranici društva Fashion ID, društvu Facebook prenose se podaci o korisnikovoj IP adresi i niz podataka iz preglednika. Taj prijenos nastupa automatski prilikom učitavanja stranice društva Fashion ID, neovisno o tome je li korisnik kliknuo na tipku „Sviđa mi se” i ima li račun na Facebooku.

Verbraucherzentrale NRW, njemačko udruženje koje štiti interese potrošača, pokrenuo je sudski postupak protiv društva Fashion ID radi ishođenja sudskog naloga o zabrani, obrazloživši to tvrdnjom da uporaba Facebookove tipke „Sviđa mi se” ima za posljedicu povredu propisa o zaštiti podataka.

Nakon što je pred njim pokrenut postupak, Oberlandesgericht Düsseldorf (Visoki zemaljski sud u Düsseldorfu, Njemačka) zahtijeva tumačenje nekoliko odredaba prijašnje Direktive o zaštiti podataka iz 1995.1 (koja se i dalje primjenjuje na ovaj predmet, ali je zamijenjena novom Općom uredbom o zaštiti podataka iz 2016.2 s učinkom od 25. svibnja 2018.).

U svojem današnjem mišljenju nezavisni odvjetnik Michal Bobek predlaže Sudu da presudi, prvo, da se Direktivi ne protivi nacionalni propis kojim se neprofitnim udruženjima daje aktivna procesna legitimacija kako bi radi zaštite interesa potrošača pokrenula sudski postupak protiv osobe koja je navodno povrijedila propise o zaštiti podataka.

Nezavisni odvjetnik Sudu nadalje predlaže da presudi da se, u skladu s Direktivom o zaštiti podataka, upravitelj internetske stranice (poput društva Fashion ID) koji je u svoju internetsku stranicu integrirao plugin treće stranke (poput Facebookove tipke „Sviđa mi se”), što dovodi do prikupljanja i prijenosa osobnih podataka korisnika, smatra zajedničkim nadzornikom, zajedno s tom trećom strankom (u ovom slučaju društvom Facebook Ireland).

Međutim, ta (zajednička) odgovornost nadzornika treba biti ograničena na one postupke u kojima doista suodlučuje o načinu i svrsi obrade osobnih podataka.

To znači da je (zajednički) nadzornik odgovoran za taj postupak ili niz postupaka za koji ili za koje dijeli ili zajednički utvrđuje svrhu i način konkretnog postupka obrade. Nasuprot tomu, ta se osoba ne može smatrati odgovornom za ranije ili kasnije faze cjelokupnog postupka obrade, za koje nije mogla utvrditi svrhu ili način.

Stoga iz činjenica u ovom predmetu proizlazi da društva Fashion ID i Facebook Ireland suodlučuju o načinu i svrsi obrade podataka u fazi prikupljanja i prijenosa osobnih podataka o kojima je riječ. Čini se da su i društvo Facebook Ireland i društvo Fashion ID, što mora provjeriti sud koji je uputio zahtjev, svjesno pokrenula fazu prikupljanja i prijenosa postupka obrade podataka te, iako nije istovjetna, postoji zajednička svrha: komercijalna svrha i ona koja se tiče promidžbe (čini se da je odluka društva Fashion ID da na svoju internetsku stranicu integrira Facebookovu tipku „Sviđa mi se” bila motivirana željom da posredstvom društvene mreže poboljša vidljivost svojih proizvoda).

Stoga, kad je riječ o obradi podataka u fazi prikupljanja i prijenosa osobnih podataka, društvo Fashion ID djeluje kao nadzornik i njegova je odgovornost u toj mjeri zajednička s onom društva Facebook Ireland.

3 , nezavisni odvjetnik podsjeća na to da je takva obrada zakonita na temelju Direktive osobito ako su ispunjena tri uvjeta: prvo, da postoji zakonit interes koji ima nadzornik ili treća stranka ili stranke kojima se podaci otkrivaju; drugo, da je obrada osobnih podataka potrebna u svrhe zakonitog interesa; i, treće, da temeljna prava i slobode osobe čiji se podaci štite nemaju prevagu.

U tom pogledu nezavisni odvjetnik predlaže Sudu da presudi da treba uzeti u obzir zakonit interes obaju zajedničkih nadzornika o kojima je riječ (društva Fashion ID i Facebook Ireland) te ga odvagnuti s pravima korisnikâ internetske stranice.

Nezavisni odvjetnik Sudu također predlaže da presudi da suglasnost korisnika internetske stranice, ako se zahtijeva, mora biti dana upravitelju internetske stranice (društvo Fashion ID) koji je integrirao sadržaj treće stranke. Jednako se tako obveza da se korisniku internetske stranice pruže potrebne minimalne informacije primjenjuje na upravitelja internetske stranice (Fashion ID).

____________________________________________________
1 Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL 1995., L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88.)

2 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (skraćeno: OUZP) (SL 2016., L 119, str. 1. i ispravak SL 2018., L 127, str. 2.)

3 Nezavisni odvjetnik, međutim, navodi da, ako su kolačići stavljeni na terminalnu opremu korisnikâ, njihov pristanak može se zahtijevati na temelju Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL 2002., L 201, str. 37.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 52., str. 111.).

rasprodajaTrgovina na malo obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica ako  su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani odredbama propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine.  Tko sve može, na koje načine i uz koje uvjete obavljati djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonice, pišemo u nastavku ovoga članka.

Osim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.