23.11.2016 09:00
Nakon postupka stečaja potrošača pred Financijskom agencijom, kada izvansudski sporazum nije sklopljen, provodi se hitan postupak stečaja potrošača pred nadležnim općinskim sudom na čijem području potrošač ima prebivalište.

U roku od 3 mjeseca od izdavanja potvrde FINA-e da izvansudski sporazum nije sklopljen, na prijedlog potrošača otvara se postupak stečaja potrošača pred sudom. Zajedno s prijedlogom za otvaranje postupka, potrošač je dužan dostaviti dokumentaciju u smislu potvrde o nesklapanju izvansudskog sporazuma, popis imovine i obveza te plan o ispunjenju obveza. U protivnom, sud će odbaciti navedeni prijedlog.

Pripremno ročište

Prije donošenja odluke o otvaranju postupka stečaja potrošača sud će zakazati pripremno ročište na kojem će se raspravljati i glasovati o planu ispunjenja obveza (članak 47. Zakona o stečaju potrošača). Poziv na pripremno ročište sadržava poziv vjerovnicima da se u roku od 30 dana od objave navedenog poziva, objavljenog na mrežnim stranicama e-Oglasne ploče, očituju o planu ispunjenja obveza (članak 48. stavak 3. ZSP-a).

Plan ispunjenja obveza bit će prihvaćen ako se u roku od 30 dana od objave poziva na ročište vjerovnik ne izjasni o planu ispunjenja obveza (smatra se da je dao svoj pristanak) ili ako niti jedan vjerovnik ne uskrati svoj pristanak (članak 50. ZSP-a). Zakon o stečaju potrošača odredbom u članku 51. sprječava opstrukciju plana ispunjenja obveza, stoga, ako svi vjerovnici ne daju svoj pristanak, odlukom suda može se nadomjestiti nedostajući pristanak vjerovnika. U navedenim slučajevima plan ispunjenja obveza ima učinak sudske nagodbe, a prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača smatrat će se povučenim.

Plan ispunjenja obveza neće biti prihvaćen ako potrošač ili vjerovnici ospore tražbinu (članak 49. stavak 4. ZSP-a) te će tada sud donijeti odluku o otvaranju postupka stečaja potrošača (članak 52. ZSP-a).

Otvaranje stečaja potrošača

Sukladno članku 53. ZSP-a, ako utvrdi postojanje stečajnoga razloga i ako na pripremnom ročištu nije prihvaćen plan ispunjenja obveza, sud donosi rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača koje se u propisanoj formi objavljuje na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča (od tog trenutka, prema članku 57. ZSP-a, nastupaju pravne posljedice otvaranja postupka), a vjerovnici u roku od 60 dana od objave rješenja moraju prijaviti svoje tražbine. Nadalje, prema članku 55. ZSP-a, sud će zakazati ročište vjerovnika na kojem se ispituju prijavljene tražbine (ispitno ročište) i ročište vjerovnika na kojem povjerenik podnosi izvješće o položaju potrošača (izvještajno ročište).

Provjera ponašanja i oslobođenje od obveza potrošača

Sudski postupak stečaja potrošača završava rješenjem o zaključenju postupka stečaja potrošača u kojem sud određuje razdoblje provjere ponašanja potrošača u kojem će se u nadležnosti povjerenika, a pod nadzorom suda, unovčavati imovina potrošača. Nakon isteka navedenog razdoblja provjere, koje ne može biti kraće od jedne niti dulje od pet godina, sud zakazuje ročište na kojem pribavlja mišljenje vjerovnika, povjerenika i potrošača te donosi rješenje o oslobođenju od preostalih obveza (članak 76. ZSP-a) ili uskrati oslobođenja od preostalih obveza potrošača (članak 75. ZSP-a).

Odluke i pravni lijekovi

Odluke u postupku stečaja potrošača sud donosi u obliku rješenja ili zaključka, a protiv rješenja u prvom stupnju može se izjaviti žalba o kojoj će odlučivati vijeće od tri suca na drugostupanjskom sudu. Od izvanrednih pravnih lijekova može se izjaviti revizija prema uvjetima propisanim u članku 27. stavku 8. Zakona o stečaju potrošača.

Dostava pismena

Iako sudionici u postupku stečaja potrošača imaju mogućnost zahtjevati dostavu pismena na kućnu ili elektroničku adresu te osobni korisnički pretinac, takva dostava nema utjecaj na rokove koji se računaju po pravilima objave pismena na mrežnim stranicama e-Oglasne ploče sudova pri čemu je dostava pismena obavljena istekom osmog dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Ana Paštrović, mag. iur.

AVIONKoliki značaj predstavljaju zračni prijevoznici možemo najbolje sagledati u činjenici kako je upravo zračni promet najmlađa grana jednog od nositelja gospodarstva svake zemlje - prometa. Industrija zračnog prometa raste velikom brzinom kako u svijetu tako i na području Europe. Nakon liberalizacije tržišta zračni promet se izrazito mijenja, što najviše utječe na zračneprijevoznike i njihov način poslovanja. Autor u članku obrađuje poslovne modele zračnih prijevoznika s naglaskom low-cost strategiju.

Trgovina na malo obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica ako  su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani odredbama propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine.  Tko sve može, na koje načine i uz koje uvjete obavljati djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonice, pišemo u nastavku ovoga članka.

Osim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.