26.07.2016 08:00
Najvažniji cilj stečajnog postupka je namirenje stečajnih vjerovnika. Protekom općeg ispitnog ročišta (članak 273. Stečajnog zakona) može se započeti s namirenjem stečajnih vjerovnika podjelom unovčene imovine dužnika i prijenosom nenovčane stečajne mase na vjerovnike.

Dioba

Namirenje vjerovnika stečajnog dužnika unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava je postupak diobe u stečajnom postupku. U tom postupku moguće su djelomičnazavršna i naknadna dioba, a obavlja ih stečajni upravitelj.

Diobni popis

Prije diobe stečajni upravitelj sastavlja diobni popis, odnosno popis tražbina koje se uzimaju u obzir pri pojedinoj diobi (članak 274. Stečajnog zakona). Diobni popis je izračun kojim se određuje iznos koji će se isplatiti određenom vjerovniku sukladno utvrđenim tražbinama i svoti prikupljenih sredstava u stečajnom postupku. Diobni popis objavljuje se na mrežnoj stranici e-oglasne ploče trgovačkih sudova od kada počinju teći rokovi od 15 dana za eventualnu prijavu tražbine u slučajevima postojanja: (a) parnice radi utvrđivanja osporene vjerovnikove tražbine (članak 275. Stečajnog zakona), (b) razlučnih vjerovnika koji su se odrekli odvojenog namirenja (članak 276. Stečajnog zakona) i (c) kada je tražbina vezana uz odgodni uvjet (članak 277. Stečajnog zakona).

Djelomična dioba

Djelomičnom diobom se stečajnim vjerovnicima, razmjerno njihovim tražbinama, isplaćuje pripadajući iznos prema pritjecanju gotovinskih sredstava u stečajnom postupku. Iznos se raspodjeljuje vjerovnicima u postotku tražbina sukladno raspoloživom iznosu iz unovčene stečajne mase. Postotak namirenja tražbina djelomičnom diobom određuje odbor vjerovnika na prijedlog stečajnog upravitelja, koji će vjerovnike djelomične diobe obavijestiti o postotku namirenja tražbina. Vjerovnici koji nisu uzeti u obzir pri djelomičnoj dobi, a koji naknadno ispune pretpostavke za sudjelovanje u namirenju, isplatit će se u narednoj diobi iz preostale stečajne mase, a tek nakon toga moći će se pristupiti namirenju drugih vjerovnika.

Prema članku 280. Stečajnog zakona, u djelomičnoj dobi vjerovnici mogu sudu podnijeti prigovor na diobni popis u roku od 8 dana od objave popisa. Sud će donijeti rješenje kojim se prigovor odbija ili se određuje ispravak diobnog popisa. S obzirom na mogućnost žalbe na rješenje o prigovoru u slučaju ispravka diobnog popisa, djelomičnoj dobi može se pristupiti tek nakon pravomoćnosti rješenja o ispravku diobnog popisa.

Završna dioba

Uz suglasnost stečajnog suca stečajna masa koja je preostala i unovčena nakon djelomičnih dioba, raspodjeljuje se u okviru tzv. završne diobe (članak 282. Stečajnog zakona). Prigodom davanja suglasnosti za završnu diobu stečajni sudac odredit će završno ročište vjerovnika i to najkasnije u roku od godinu i pol dana od održanog izvještajnog ročišta (članak 283. stavak 5. Stečajnog zakona), osim u slučaju ako to nije moguće zbog vođenja sudskog ili upravnog postupka koji je prethodno pitanje za završetak stečaja. Na završnom ročištu, koje ne smije biti održano u roku kraćem od 30 ni duljem od 60 dana od objave poziva za ročište (članak 283. stavak 2. Stečajnog zakona), raspravlja se o završnom računu stečajnog upravitelja, podnose se prigovori na završni popis i vjerovnici odlučuju o neunovčenim predmetima stečajne mase (članak 283. stavak 1. Stečajnog zakona).

Ako su se pri završnoj diobi u punoj visini namirile tražbine svih stečajnih vjerovnika, stečajni upravitelj će preostali višak raspodijeliti na sve osobe koje imaju udjela u dužniku kao pravnoj osobi, dok će u slučaju dužnika pojedinca preostali višak pripasti njemu (članak 288. Stečajnog zakona).

Naknadna dioba

Zaključenje stečajnog postupka ne znači da vjerovnici ne mogu i dalje potraživati svoje tražbine koje nisu uspjeli namiriti tijekom stečajnog postupka. Do namirenja tražbina vjerovnika može doći tzv. naknadnom diobom koju će sud odrediti na prijedlog stečajnog upravitelja ako se nakon završnog ročišta: (1) ostvare pretpostavke da se zadržani iznosi podijele stečajnim vjerovnicima, (2) iznosi koji su isplaćeni iz stečajne mase vrate natrag u masu ili u slučaju (3) da se naknadno pronađe imovina koja ulazi u stečajnu masu (članak 289. stavak 1. Stečajnog zakona).

Imovina koja ulazi u postupak naknadne diobe je stečajna masa i kao takva će se upisati u sudski registar, a Porezna uprava će stečajnoj masi po službenoj dužnosti odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj (članak 289. Stečajnog zakona). U slučaju naknadne diobe, stečajni upravitelj će iznos podijeliti prema završnom popisu vjerovnicima stečajne mase, a sud će nakon provedene naknadne diobe donijeti rješenje o zaključenju stečajnoga postupka.

Ana Paštrović, mag. iur.

KAVAOsim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.

Bonitet trgovačkih društava predstavlja ocjenu likvidnosti i kreditne sposobnosti, a u najširem smislu sveobuhvatnu ocjenu (“krvnu sliku”) temeljenu na analizi završnog računa i financijske situacije u poduzeću. Poduzetnici vrlo često imaju potrebe za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose, npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva, kupovine i prodaje poduzeća i sl.