06.06.2016 08:45

Zakon o udrugama (NN 74/14) u članku 36. stavak 3. predviđa mogućnost stečajnog postupka nad udrugom, a posebno je istaknuto da je stečaj udruge i jedan od mogućih razloga prestanka njezina postojanja (članak 48. Zakona). Zbog velikog broja registriranih udruga u Republici Hrvatskoj i sve češćih otvaranja stečajnih postupaka nad njima, analizirat ćemo specifičnosti postupka stečaja nad udrugom.

Stečajni razlog

Odgovorna osoba za zastupanje udruge obvezna je pokrenuti stečaj udruge uslijed nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti udruge (članak 49. stavak 7. Zakona o udrugama).

Nesposobnost za plaćanje postoji kada udruga kao dužnik ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze. Stečajni zakon (NN 71/15) u članku 6. propisuje da će do nesposobnosti za plaćanje doći u slučaju kada udruga ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u razdoblju duljem od 60 dana i ako nije isplatila tri uzastopne plaće radnicima sukladno aktu koji uređuje obveze poslodavca prema radniku udruge.

Treba istaknuti da udruga u slučaju postojanja stečajnog razloga može u prethodnom stečajnom postupku (članak 115. Stečajnog zakona) namiriti sve tražbine slijedom čega se neće primijeniti navedena odredba Stečajnog zakona o obveznom pokretanju stečajnog postupka u slučaju postojanja nesposobnosti za plaćanje.

Prezaduženost, odnosno ako je imovina udruge manja od postojećih obveza, neće se primijeniti kao razlog otvaranja stečajnog postupka ako se osnovano može pretpostaviti da će udruga nastavljanjem poslovanja uredno ispunjavati svoje obveze po dospijeću (članak 7. Stečajnog zakona).

Pokretanje stečajnog postupka

Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka može podnijeti vjerovnik ili sama udruga kao dužnik (članak 109. stavak 1. Stečajnog zakona).

Kada vjerovnik podnosi prijedlog za otvaranje stečajnog postupka mora učiniti vjerojatnim postojanje svoje tražbne i stečajnog razloga nad udrugom (članak 109. stavak 2. Stečajnog zakona). U ime udruge kao dužnika, prijedlog za otvaranje stečajnog postupka ovlaštene su podnijeti osoba ovlaštena za zastupanje udruge i likvidator udruge (članak 109. stavak 4. Stečajnog zakona). Ako oni propuste izvršiti svoju obvezu, osobno će odgovarati vjerovnicima za štetu koju su im prouzročili propustom svoje dužnosti.

Nadalje, Stečajni zakon u članku 110. propisuje obvezu Financijske agencije da u zakonom određenim slučajevima mora podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Ako je udruga u blokadi odnosno ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u razdoblju od 120 dana,  FINA će u roku od 8 dana od isteka navedenog razdoblja blokade podnijeti zahtjev za provedbu stečajnog postupka (tzv. skraćeni stečajni postupak).

Prestanak djelovanja udruge

Pokretanje stečajnog postupka jedan je od Zakonom o udrugama određenih razloga za prestanak djelovanja udruge (članak 48. stavak 1. Zakona o udrugama). U slučaju pokretanja stečajnog postupka nad udrugom, likvidator udruge ima dužnost nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o pokretanju stečajnog postupka (članak 48. stavak 2. Zakona o udrugama). Nadležni ured obrisat će udrugu temeljem pravomoćnog sudskog rješenja o zaključenju stečajnog postupka (članak 52. Zakona o udrugama).

Ana Paštrović, mag. iur.

KAVAOsim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.

Bonitet trgovačkih društava predstavlja ocjenu likvidnosti i kreditne sposobnosti, a u najširem smislu sveobuhvatnu ocjenu (“krvnu sliku”) temeljenu na analizi završnog računa i financijske situacije u poduzeću. Poduzetnici vrlo često imaju potrebe za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose, npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva, kupovine i prodaje poduzeća i sl.