22.03.2016 16:30

Poslodavcu koji je pravna osoba u slučaju likvidacije trgovačkog društva otvorena je mogućnost okončanja radnog odnosa, a time i postupka likvidacije, poslovno uvjetovanim otkazom osobama koje su zaštićene radi trudnoće, rođenja i njege djeteta.

Zabrana otkaza za posebne kategorije radnika Zakonom o radu (NN br. 93/14) uređena je na nov način. Tako prema članku 34. Zakona o radu ugovor o radu osoba zaštićenih zbog trudnoće, rođenja i njege djeteta (radi se o korištenju sljedećih prava: trudnoća, korištenje rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopust trudnice ili majke koja doji dijete, te dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju), prema novom uređenju, prestaje smrću poslodavca fizičke osobe, prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra.

Ako je poslodavac pravna osoba, u slučaju likvidacije trgovačkog društva otvorena je mogućnost okončanja radnog odnosa, a time i postupka likvidacije, poslovno uvjetovanim otkazom osobama koje su zaštićene radi trudnoće, rođenja i njege djeteta. Dakle, tim se novim uređenjem rješava problem iz prakse kada poslodavac nije mogao likvidirati svoje društvo zato što je imao radnika ili radnicu koja je koristila neko od navedenih prava.

Ipak, mišljenja smo da se to nije do kraja uspjelo novim rješenjem u odnosu na prestanak ugovora na temelju otkaza. To stoga što odredba članka 34. Zakona o radu nije usklađena s odredbama toga Zakona koje reguliraju otkazni rok (članak 121. Zakona o radu).Naime, ako je u tijeku postupak likvidacije, poslodavac bi radniku trebao dati redoviti poslovno uvjetovani otkaz. Radni odnos na temelju tog otkaza prestaje istekom otkaznog roka (članak 115. stavak 1. Zakona o radu). Međutim, budući da je člankom 121. stavak 2. Zakona o radu propisano da otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom radnog vremena, rada u skraćenom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu – proizlazi da tim radnicima ili radnicama radni odnos neće prestati dok god su u tom zaštićenom statusu. U međuvremenu bi se nad poslodavcem trebao provesti postupak likvidacije te potom i brisanje iz sudskog registra, što se ne može provesti, jer se u tom društvu još uvijek nalazi osoba koja je u radnom odnosu.

Mišljenja smo da je zakonodavac u članku 121. Zakona o radu trebao predvidjeti iznimku od pravila da otkaz ne teče za vrijeme korištenja jednog od navedenog prava, kako bi odredba o otkazu zbog likvidacije društva postigla svrhu. Ovako proizlazi da imamo novu odredbu kojom se nije uspjelo ono što se namjeravalo i koja stoga uopće ne opravdava svoje postojanje. U tom bi smislu trebalo intervenirati prilikom donošenja novele Zakona o radu.

KAVAOsim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.

Bonitet trgovačkih društava predstavlja ocjenu likvidnosti i kreditne sposobnosti, a u najširem smislu sveobuhvatnu ocjenu (“krvnu sliku”) temeljenu na analizi završnog računa i financijske situacije u poduzeću. Poduzetnici vrlo često imaju potrebe za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose, npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva, kupovine i prodaje poduzeća i sl.