26.02.2016 11:09

Stečajna masa je cjelokupna imovina dužnika u vrijeme otvaranja stečajnog postupka, te imovina koju dužnik stekne tijekom stečajnog postupka, a formira se kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen na e-oglasnoj ploči, kao jedna od pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka (članak 134. Stečajnog zakona).

Vjerovnici stečajne mase

U stečajnom postupku razlikuju se stečajni vjerovnici, vjerovnici stečajne mase, izlučni i razlučni vjerovnici. Iz stečajne mase namiruju se svi vjerovnici stečajnog dužnika, osim izlučnih vjerovnika čija izlučna prava ne čine stečajnu masu. Iz stečajne mase primarno se namiruju oni vjerovnici koji imaju tražbinu po osnovi troškova stečajnog postupka i druge tražbine prema stečajnoj masi, a koje se smatraju obvezom stečajne mase (vjerovnik stečajne mase) (članak 155 – 157. Stečajnog zakona). Vjerovnici stečajne mase namiruju se prije stečajnih vjerovnika.

U vezi isplata obveza iz stečajne mase, stečajni upravitelj ima obvezu voditi računa da se iz stečajne mase osiguraju sredstva potrebna za namirenje predvidivih obveza i izdvojiti sredstva potrebna za namirenje onih obveza za koje se može osnovano pretpostaviti da bi ih trebalo namiriti u budućnosti. S tim u vezi stečajni upravitelj ima mogućnost uz suglasnost suda, a prije zaključenja stečajnog postupka, izdvojiti dio stečajne mase i položiti ga kod suda ili javnog bilježnika. Nakon zaključenja stečajnog postupka, o isplati tako položenog novca odlučivat će sud na temelju zahtjeva pojedinih vjerovnika stečajne mase (članak 157. Stečajnog zakona).

Stranačka sposobnost stečajne mase

Stečajni zakon je stečajnoj masi u slučajevima brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra priznao stranačku sposobnost. Dakle, kada je stečajni dužnik brisan iz sudskog registra, on više ne može biti stranka u postupku već se umjesto njega kao stranka pojavljuje njegova stečajna masa koju zastupa stečajni upravitelj. U tom slučaju nad imovinom pravne osobe koja je prestala postojati na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe Stečajnog zakona o stečajnom dužniku i njegovim tijelima.

Stečajna masa u takvim će se slučajevima upisati u sudski registar, a Porezna uprava Ministarstva financija po službenoj dužnosti odredit će joj i dodijeliti osobni identifikacijski broj. Podaci koji se upisuju u sudski registar za stečajnu masu taksativno su navedeni u članku 438. Stečajnog zakona:

1. matični broj subjekta (MBS)

2. osobni identifikacijski broj (OIB)

3. naziv određen tako da sadrži riječi „stečajna masa iza“ i tvrtku odnosno naziv stečajnog dužnika

4. sjedište određeno prema adresi stečajnog upravitelja

5. ime i prezime stečajnog upravitelja, njegov OIB i adresu prebivališta

6. datum i broj rješenja kojim je određen upis stečajne mase u sudski registar

7. rješenje o brisanju stečajnog dužnika.

Stečajni upravitelj kao zakonski zastupnik stečajne mase koja je stranka u postupku, ima dužnost u slučaju unovčenja imovine dužnika podnositi sudu pisana izvješća koja će se bez odgode objaviti na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Stečajni upravitelj može otvoriti i bankovni račun stečajne mase na temelju zaključka suda.

Stečajna masa obrisat će se iz sudskog registra na temelju rješenja suda o brisanju stečajne mase po službenoj dužnosti nakon pravomoćnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka (članak 438. stavak 2. Stečajnog zakona).

Naknadna dioba i stečajni postupak nad likvidacijskom imovinom

Stečajni zakon u svojim odredbama o naknadnoj diobi (članak 289. Stečajnog zakona) i stečajnom postupku nad imovinom pravne osobe koja je prestala postojati (članak 437. Stečajnog zakona) stečajnoj masi određuje stranačku sposobnost, pa se tada u ime i za račun stečajne mase mogu voditi sporovi tako da se na odgovarajući način primjenjuju odredbe o stečajnom postupku i namirenju stečajnih vjerovnika Stečajnoga zakona s čim u vezi je stečajna masa tada stranka u postupku te nositelj prava vlasništva i drugih prava.

Ana Paštrović, mag. iur.

KAVAOsim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.

Bonitet trgovačkih društava predstavlja ocjenu likvidnosti i kreditne sposobnosti, a u najširem smislu sveobuhvatnu ocjenu (“krvnu sliku”) temeljenu na analizi završnog računa i financijske situacije u poduzeću. Poduzetnici vrlo često imaju potrebe za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose, npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva, kupovine i prodaje poduzeća i sl.