18.02.2016 12:30
Početkom veljače u Narodnim novinama objavljena su tri pravilnika kojima se uređuju pretpostavke za imenovanje povjerenika u postupku stečaja potrošača, način utvrđivanja liste povjerenika kao i određivanje nagrade. U nastavku ćemo se ukratko osvrnuti na ove nove pravilnike.

Pravilnikom o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika koji je objavljen u Narodnim novinama broj 12/16, a stupa na snagu 13. veljače 2016., propisani su uvjeti za polaganje stručnog ispita za povjerenika u postupku stečaja potrošača te sadržaj i način obuke povjerenika. Pravilnik razlikuje dvije vrste kandidata koji mogu pristupiti stručnom ispitu za povjerenika – osobe koje su upisane na listu A stečajnih upravitelja te ostale fizičke osobe. Jedna od posebnosti ovoga pravilnika, kao i samog Zakona o stečaju potrošača, jest činjenica da i stečajni upravitelji koji su upisani na listu A stečajnih upravitelja moraju polagati stručni ispit za povjerenika. S obzirom na sve financijske obveze koje su novim Stečajnim zakonom kao i njegovim podzakonskim propisima nametnute stečajnim upraviteljima s liste A (obvezatno osiguranje, obvezatno stručno usavršavanje, plaćanje iskaznica) bit će zanimljivo vidjeti koliko će se uopće stečajnih upravitelja s liste A prijaviti za polaganje ovog ispita.

Budući da osoba upisana na listu A stečajnih upravitelja ima ili bi barem trebala imati dovoljno znanja za vođenje kompleksnih stečajnih postupaka, s pravom se može postaviti pitanje je li uopće potrebno tim osobama nametati dodatne obveze u pogledu polaganja stručnih ispita i to u postupku koji je jednostavniji i manje zahtjevan od stečajnog postupka. U pogledu ostalih osoba koje mogu pristupiti polaganju ovoga ispita bitno je istaći da se stručnom ispitu ne može pristupiti prije nego što je odrađena stručna obuka u trajanju od godine dana. Konkretno, to znači da i osoba koja ima, primjerice, položen ispit za stečajnog upravitelja, a ne nalazi se na listi A stečajnih upravitelja, mora obaviti stručnu praksu jer u protivnom ne ispunjava uvjete za pristupanje stručnom ispitu. Bitno je napomenuti da troškove stručne obuke kao i troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat.

Pravilnikom o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača (NN 12/16) propisani su uvjeti za upis na listu povjerenika. Ti uvjeti gotovo su identični kao i u slučaju upisa stečajnih upravitelja na liste A i B koji su propisani Pravilnikom o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja (NN 104/15). Međutim, povjerenik u postupku stečaja potrošača ne mora imati sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti kao što ga mora imati stečajni upravitelji. Postupak brisanja s liste povjerenika također je gotovo identičan kao i za stečajne upravitelje.

Uredbom o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača (NN 13/16) utvrđeni su kriteriji za obračun i plaćanje nagrade za rad povjerenika. Maksimalna nagrada za rad povjerenika iznosi 150.000,00 kuna. S osnova unovčenja imovine povjerenik može ostvariti nagradu u maksimalnom iznosu od 120.000,00 kuna, dok daljnja razlika potječe od dodjeljivanja posebnih nagrada. Visine nagrada određene su u bruto iznosima. Odredbe ove Uredbe vrlo su slične odredbama Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima (NN 105/15), a jedina bitna razlika zapravo je u visini nagrade.

Sličnost s navedenom Uredbom je i u tome što Uredba o propisivanju nagrade povjerenicima sadrži i dio o određivanju posebne nagrade ako povjerenik ispita više od 50 prijavljenih tražbina. Apsurdno je što Zakon o stečaju potrošača, propisujući u članku 4. stavak 3. tko može biti dužnik u ovom postupku, određuje da fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost ne smije imati više od trideset vjerovnika. Dakle, ostaju nam fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost i koje bi eventualno mogle imati više od pedeset vjerovnika. No, rijetki su čak i stečajni postupci u kojima ima više od pedeset vjerovnika koji su prijavili svoje tražbine.

Daniel Deković, dipl. iur.

rasprodajaTrgovina na malo obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica ako  su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani odredbama propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine.  Tko sve može, na koje načine i uz koje uvjete obavljati djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonice, pišemo u nastavku ovoga članka.

Osim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.