23.11.2015 08:00

Stupanjem na snagu Stečajnog zakona (NN 71/15) prestao je vrijediti Zakon o financijskom  poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/2012, 144/2012, 81/2013, 112/2013) u dijelu kojim se reguliraju postupci predstečajne nagodbe, pa sada u jednom zakonu imamo odredbe o predstečaju i stečaju.

Predstečajni postupak ima svrhu omogućiti poduzetniku s poslovnim poteškoćama nastavljanje obavljanja djelatnosti i uređenje njegova odnosa s vjerovnicima (članak 2. stavak 1.). Pretpostavka otvaranja predstečajnog postupka, u navedenu svrhu, je postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje dužnika, koja postoji ako sud stekne uvjerenje da dužnik svoje obveze neće moći ispuniti po dospijeću, a dokazuje se potvrdom Financijske agencije i obračunom neisplaćene plaće (članak 4.).

Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka

Predstečajni postupak pokreće se prijedlogom za otvaranje predstečajnog postupka, a ovlašteni su ga podnijeti dužnik ili vjerovnik u suglasnosti s dužnikom. Podnositelj je dužan uz prijedlog dostaviti isprave propisane u članku 26. Stečajnog zakona od kojih je najvažniji plan restrukturiranja. Prema članku 27. Zakona plan financijskog restrukturiranja mora sadržavati ponudu vjerovnicima o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina te rok za dobrovoljno ispunjenje.

Pravna posljedica podnošenja prijedloga do donošenja rješenja o otvaranju predstečajnog postupka, je da dužnik može obavljati samo plaćanja koja su nužna za redovito poslovanje i ne može otuđivati niti opterećivati svoju imovinu sukladno članku 29 Zakona.

Otvaranje predstečajnog postupka

Sud je dužan odlučiti o prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka. Kada utvrdi postojanje predstečajnog razloga i ispunjenje pretpostavki za otvaranje predstečajnog postupka donijet će rješenje o otvaranju predstečajnog postupka (članak 33. stavak 1.).

Pravne posljedice otvaranja predstečajnog postupka nastupaju u trenutku objave rješenja o otvaranju predstečajnog postupka na stranicama e-Oglasne ploče sudova prema članku 65. stavku 1. Stečajnog zakona.

Prijava i utvrđivanje tražbina

Vjerovnici dužnika za prijavu tražbine imaju rok od 15 dana od objave rješenja o otvaranju predstečajnog postupka. U članku 46. stavku 1. Stečajnog zakona propisano je da tražbine ispituje sud, a tada se o prijavljenim tražbinama vjerovnika imaju dužnost očitovati i dužnik i povjerenik. Ako bilo koja od tih stranaka ospori tražbinu, sud će je rješenjem o utvrđenim i ispitanim tražbinama uputiti u parnicu.

Protiv navedenog rješenja pravo na žalbu ima dužnik i svaki vjerovnik u dijelu koji se odnosi na njegovu prijavljenu tražbinu i tražbinu koju je osporio (članak 51. stavak 1.).

Plan restrukturiranja

Ročište za glasovanje o planu restrukturiranja mora se održati najkasnije 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama. Na ročištu za glasovanje raspravlja se o dužnikovu planu restrukturiranja i prijedlozima vjerovnika za izmjenu predloženog plana restrukturiranja. O planu restrukturiranja glasa se po skupinama u koje je sud razvrstao vjerovnike. Smatra se da su vjerovnici prihvatili plan restrukturiranja ako su ispunjena dva uvjeta: prvi - apsolutna većina svih vjerovnika i drugi - ako u svakoj skupini zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali za plan dvostruko prelazi zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali protiv prihvaćanja plana (članak 59. stavak 2.). Vjerovnik je tijekom navedenog postupka ovlašten istaknuti prigovor i učiniti vjerojatnim razloge koji ukazuju da se planom restrukturiranja umanjuju njegova prava ispod razine koju bi razumno očekivao ostvariti u slučaju neprovedbe restrukturiranja, a sud je dužan u rješenju o prihvaćanju plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma obrazložiti razloge odbijanja takvog prigovora vjerovnika (članak 61. stavak 1.).

Stečajni zakon propisuje da u slučaju prihvaćanja plana restrukturiranja od strane vjerovnika sud rješenjem utvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum. Predstečajni sporazum ima pravni učinak i prema vjerovnicima osporenih tražbina, ako se one naknadno utvrde.

Obustava predstečajnog postupka

U slučaju da vjerovnici potrebnim većinama ne prihvate plan restrukturiranja ili se utvrdi postojanje bilo koje od negativnih pretpostavki navedenih u članku 61. Stečajnog zakona, sud će donijeti rješenje kojim utvrđuje uskraćivanje potvrde predstečajnog sporazuma i obustavlja predstečajni postupak.

Od dana pravomoćnosti rješenja o obustavi predstečajnog postupka Financijska agencija nastavlja s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima dužnika, osima ako je predstečajni postupak obustavljen jer je dužnik ispunio obveze prema svim dužnicima (članak 70. stavak 2.).

Trajanje predstečajnog postupka

Prema članku 63. Stečajnog zakona, predstečajni postupak mora završiti u roku od 120 dana, računajući od podnošenja prijedloga, a iznimno sud može, na prijedlog dužnika, dopustiti produženje roka za daljnjih 90 dana ako smatra da bi to bilo svrhovito za sklapanje predstečajnog sporazuma.

Ana Paštrović, mag. iur.

AVIONKoliki značaj predstavljaju zračni prijevoznici možemo najbolje sagledati u činjenici kako je upravo zračni promet najmlađa grana jednog od nositelja gospodarstva svake zemlje - prometa. Industrija zračnog prometa raste velikom brzinom kako u svijetu tako i na području Europe. Nakon liberalizacije tržišta zračni promet se izrazito mijenja, što najviše utječe na zračneprijevoznike i njihov način poslovanja. Autor u članku obrađuje poslovne modele zračnih prijevoznika s naglaskom low-cost strategiju.

Trgovina na malo obavlja se u prodavaonicama i izvan prodavaonica ako  su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani odredbama propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine.  Tko sve može, na koje načine i uz koje uvjete obavljati djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonice, pišemo u nastavku ovoga članka.

Osim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.