09.10.2015 09:32

Novim Stečajnim zakonom (NN 71/15) uvedene su značajne promjene u vezi imenovanja stečajnih upravitelja. Svrha im je novim zakonskim rješenjima osigurati višu razinu stručnosti i osposobljenosti za obavljanje ove važne i zahtjevne funkcije u okviru stečajnog postupka.

Temeljem SZ 2015. pozicija stečajnog upravitelja u potpunosti se mijenja u vezi pravila o izboru stečajnog upravitelja, listama stečajnih upravitelja te stručnom ispitu i obuci stečajnih upravitelja. Ministar pravosuđa je sukladno propisanoj dužnosti iz članka 439. SZ 2015. donio provedbene propise kojima se pobliže uređuju navedena zakonska rješenja: Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja (NN 104/15), Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (NN 104/15) i Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira (NN 106/15).

A i B lista stečajnih upravitelja

Vjerojatno najznačajnija promjena u odnosu na prijašnji Stečajni zakon koji je propisivao jedinstvenu listu stečajnih upravitelja na vrijeme od četiri godine, je postojanje dvije liste – A i B liste i to bez ograničenja u pogledu njihova važenja (članci 79. i 80. SZ 2015.).

Lista A u odnosu na listu B razlikuje se u posebnim uvjetima za upis na listu stečajnih upravitelja budući da je zakonodavac odlučio da na listi A stečajnih upravitelja budu osobe s radnim iskustvom u službi stečajnog upravitelja. Stoga je i donesen Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (NN 104/15) kojim se propisuje sadržaj i način provedbe stručne obuke i usavršavanja nakon položenog stručnog ispita (članci 24 – 28. Pravilnika).

Nadalje, zanimljivo je zakonsko uređenje transfera stečajnih upravitelja s postojeće liste na listu A prema novom Stečajnom zakonu. Temeljem članka 440. SZ 2015. ako osoba dostavi isprave iz kojih proizlazi da je obavljala dužnost stečajnog upravitelja u više od 10 otvorenih stečajnih postupaka ili dužnost stečajnog upravitelja obavlja najmanje 3 godine, provest će se navedeni upis.

Izbor i imenovanje stečajnih upravitelja

Postupak imenovanja stečajnog upravitelja u novom Stečajnom zakonu provodi se kroz fazu izbora nakon koje sud imenuje izabranog stečajnog upravitelja (članci 84. i 85. SZ 2015.).

Pravilnikom o pretpostavkama i načinu izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira (NN 106/15) opisana je metoda slučajnog izbora s liste A stečajnih upravitelja za područje nadležnog suda, a pritom je odstupanje od navedene metode dopušteno samo u zakonom propisanim slučajevima (članak 84. st. 1. SZ 2015.).

Nakon provedene faze izbora, stečajni sudac imenuje stečajnog upravitelja rješenjem o otvaranju stečajnog postupka. Ako je umjesto izabranog upravitelja nasumičnim odabirom sud odlučio izabrati drugog stečajnog upravitelja, propisana je obveza da se odluka o imenovanju mora obrazložiti. Ta se odluka može pobijati žalbom protiv rješenja o otvaranju stečajnog postupka (članak 85. SZ 2015. i članak 8. stavak 2. Pravilnika).

S tim u vezi, čini se da je zakonodavac u navedenim odredbama ovlastio predsjednike sudova da na temelju osobne diskrecijske ocjene odlučuju o stručnosti stečajnih upravitelja što je suprotno svrsi koja se željela postići navedenim novinama.

Pretpostavka dostojnosti, članak 79. stavak 2. al. 1. i 2. SZ 2015.

Prema novom Stečajnom zakonu na liste stečajnih upravitelja ne može biti upisana fizička osoba koja je osuđena za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti te će se smatrati da ona ne ispunjava pretpostavku dostojnosti za obavljanje poslova stečajnog upravitelja.

S obzirom da u slučaju osude za bilo koje kazneno djelo koje se pokreće po službenoj dužnosti navedena odredba ima za pravnu posljedicu zabranu obavljanja stečajno upraviteljske službe, Ustavnom sudu podnesen je prijedlog za ocjenu ustavnosti u dijelu članka 79. SZ 2015. na temelju članka 30. Ustava RH sa ciljem da se u navedenom slučaju u obzir trebaju uzimati ona kaznena dijela koja bi utjecala na dostojnost u obavljanju funkcije i poslova stečajnog upravitelja.

Ana Paštrović, mag. iur.

KAVAOsim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.

Bonitet trgovačkih društava predstavlja ocjenu likvidnosti i kreditne sposobnosti, a u najširem smislu sveobuhvatnu ocjenu (“krvnu sliku”) temeljenu na analizi završnog računa i financijske situacije u poduzeću. Poduzetnici vrlo često imaju potrebe za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose, npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva, kupovine i prodaje poduzeća i sl.