04.09.2015 12:00
U gospodarskoj krizi, sukladno potrebi učinkovitijeg rješenja problema insolventnosti poslovnih subjekata, donesen je novi Stečajni zakon koji je stupio na snagu 1. rujna 2015. Njime zakonodavac želi smanjiti troškove i pojednostaviti postupak, među ostalim, i izmjenom odredbi o dostavi sudskih pismena. Pismena za koja je prema prijašnjem Stečajnom zakonu propisana objava u vidu javnog priopćenja te sva ostala za koja je propisana objava putem oglasne ploče suda, od 1. rujna 2015. objavljuju se na internetskoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Dostava sudskih pismena

Prijašnjim Stečajnim zakonom pravila dostave sudskih pismena bila su određena člankom 8. na način da su se u tijeku stečajnog postupka sva pismena upućena širem krugu osoba dostavljala stavljanjem pismena na posebnu oglasnu ploču suda, a sudska pismena koja je trebalo javno objaviti, objavljivala su se u Narodnim novinama i na oglasnoj ploči suda u cijelosti ili izvatku. Priopćenje se smatralo objavljenim protekom osmog dana objave u Narodnim novinama te kao takvo i valjanim dokazom o uredno obavljenoj dostavi svim sudionicima stečajnog postupka. Navedena pravila objave oglasa u Narodnim novinama značajno su utjecala na učinkovitost i isplativost provođenja postupka u smislu posebnog troška stečajnog postupka.

Nova pravila dostave sudskih pismena u predstečajnom i stečajnom postupku propisana su u članku 12. novog Stečajnog zakona na način da se ona dostavljaju objavom pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča Trgovačkih sudova. Dostava se smatra uredno obavljenom istekom osmoga dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

E-Oglasna ploča Trgovačkih sudova

E-Oglasna ploča je javna i besplatna usluga Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske koja omogućava pregled elektroničkih oglasnih ploča nadležnih tijela (općinski, županijski, trgovački, prekršajni i upravni sudovi u Republici Hrvatskoj te Financijska agencija i javni bilježnici). Na njoj se objavljuju svi oglasi bez odgode, a uklanjaju se automatski po isteku roka objavljivanja.

Uredna dostava u predstečajnom i stečajnom postupku od izrazite je važnost budući da pravne posljedice navedenih postupaka nastupaju početkom dana kojega je oglas istaknut na e-Oglasnoj ploči suda. S tim u vezi člancima 65. i 158. novog Stečajnog zakona propisano je da pravne posljedice otvaranja predstečajnog i stečajnog postupka nastupaju u trenutku kada je rješenje o otvaranju navedenih postupaka objavljeno na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Novi Stečajni zakon u svojim odredbama pojedinačno navodi sve sudske podneske na koje se odnose navedena pravila dostave objavom na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova u predstečajnom i stečajnom postupku:

1. Propisani obrasci na kojima se podnose podnesci u predstečajnom postupku:

- članak 16. Prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka

- članak 34. Rješenje o otvaranju predstečajnoga postupka i plan restrukturiranja

- članak 37. Podneseni prigovori i odluke donesene po prigovorima na prijavljene tražbine u prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka

- članak 43. Tablice prijavljenih i osporenih tražbina i dopunu tablica dužna je objaviti FINA na e-Oglasnoj ploči sudova

- članak 50. Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama

- članak 55. Poziv vjerovnicima na ročište za glasovanje o planu za restrukturiranje

- članak 61. Potvrda predstečajnog sporazuma

2. Propisani obrasci na kojima se podnose podnesci u stečajnom postupku:

- članak 78. Liste stečajnih upravitelja

- članak 89. Pisana izvješća stečajnog upravitelja o tijeku stečajnoga postupka i o stanju stečajne mase

- članak 103. Vrijeme i mjesto održavanja i dnevni red sazvane skupštine vjerovnika

- članak 120. i 122. Rješenja kojima se određuju i ukidaju ograničenja raspolaganja imovinom dužnika kao mjere osiguranja

- članak 129. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka

- članak 132. Rješenje u slučajevima u kojima se otvoreni stečajni postupak ne provodi

- članak 235. Odluka o prodaji imovine dužnika kao cjeline

- članak 259. Tablice prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava

- članak 265. Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama

- članak 274. i 280. Diobeni popis

- članak 286. Rješenje o zaključenju stečajnoga postupka

- članak 293., 294., 299. i 300. Obustava stečajnog postupka

- članak 321., 328. i 338. Stečajni plan

- članak 430. i 444. Podnesci za skraćeni stečajni postupak

Ana Paštrović, mag. iur.

KAVAOsim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.

Bonitet trgovačkih društava predstavlja ocjenu likvidnosti i kreditne sposobnosti, a u najširem smislu sveobuhvatnu ocjenu (“krvnu sliku”) temeljenu na analizi završnog računa i financijske situacije u poduzeću. Poduzetnici vrlo često imaju potrebe za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose, npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva, kupovine i prodaje poduzeća i sl.