04.09.2015 12:00
U gospodarskoj krizi, sukladno potrebi učinkovitijeg rješenja problema insolventnosti poslovnih subjekata, donesen je novi Stečajni zakon koji je stupio na snagu 1. rujna 2015. Njime zakonodavac želi smanjiti troškove i pojednostaviti postupak, među ostalim, i izmjenom odredbi o dostavi sudskih pismena. Pismena za koja je prema prijašnjem Stečajnom zakonu propisana objava u vidu javnog priopćenja te sva ostala za koja je propisana objava putem oglasne ploče suda, od 1. rujna 2015. objavljuju se na internetskoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Dostava sudskih pismena

Prijašnjim Stečajnim zakonom pravila dostave sudskih pismena bila su određena člankom 8. na način da su se u tijeku stečajnog postupka sva pismena upućena širem krugu osoba dostavljala stavljanjem pismena na posebnu oglasnu ploču suda, a sudska pismena koja je trebalo javno objaviti, objavljivala su se u Narodnim novinama i na oglasnoj ploči suda u cijelosti ili izvatku. Priopćenje se smatralo objavljenim protekom osmog dana objave u Narodnim novinama te kao takvo i valjanim dokazom o uredno obavljenoj dostavi svim sudionicima stečajnog postupka. Navedena pravila objave oglasa u Narodnim novinama značajno su utjecala na učinkovitost i isplativost provođenja postupka u smislu posebnog troška stečajnog postupka.

Nova pravila dostave sudskih pismena u predstečajnom i stečajnom postupku propisana su u članku 12. novog Stečajnog zakona na način da se ona dostavljaju objavom pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča Trgovačkih sudova. Dostava se smatra uredno obavljenom istekom osmoga dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

E-Oglasna ploča Trgovačkih sudova

E-Oglasna ploča je javna i besplatna usluga Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske koja omogućava pregled elektroničkih oglasnih ploča nadležnih tijela (općinski, županijski, trgovački, prekršajni i upravni sudovi u Republici Hrvatskoj te Financijska agencija i javni bilježnici). Na njoj se objavljuju svi oglasi bez odgode, a uklanjaju se automatski po isteku roka objavljivanja.

Uredna dostava u predstečajnom i stečajnom postupku od izrazite je važnost budući da pravne posljedice navedenih postupaka nastupaju početkom dana kojega je oglas istaknut na e-Oglasnoj ploči suda. S tim u vezi člancima 65. i 158. novog Stečajnog zakona propisano je da pravne posljedice otvaranja predstečajnog i stečajnog postupka nastupaju u trenutku kada je rješenje o otvaranju navedenih postupaka objavljeno na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Novi Stečajni zakon u svojim odredbama pojedinačno navodi sve sudske podneske na koje se odnose navedena pravila dostave objavom na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova u predstečajnom i stečajnom postupku:

1. Propisani obrasci na kojima se podnose podnesci u predstečajnom postupku:

- članak 16. Prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka

- članak 34. Rješenje o otvaranju predstečajnoga postupka i plan restrukturiranja

- članak 37. Podneseni prigovori i odluke donesene po prigovorima na prijavljene tražbine u prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka

- članak 43. Tablice prijavljenih i osporenih tražbina i dopunu tablica dužna je objaviti FINA na e-Oglasnoj ploči sudova

- članak 50. Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama

- članak 55. Poziv vjerovnicima na ročište za glasovanje o planu za restrukturiranje

- članak 61. Potvrda predstečajnog sporazuma

2. Propisani obrasci na kojima se podnose podnesci u stečajnom postupku:

- članak 78. Liste stečajnih upravitelja

- članak 89. Pisana izvješća stečajnog upravitelja o tijeku stečajnoga postupka i o stanju stečajne mase

- članak 103. Vrijeme i mjesto održavanja i dnevni red sazvane skupštine vjerovnika

- članak 120. i 122. Rješenja kojima se određuju i ukidaju ograničenja raspolaganja imovinom dužnika kao mjere osiguranja

- članak 129. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka

- članak 132. Rješenje u slučajevima u kojima se otvoreni stečajni postupak ne provodi

- članak 235. Odluka o prodaji imovine dužnika kao cjeline

- članak 259. Tablice prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava

- članak 265. Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama

- članak 274. i 280. Diobeni popis

- članak 286. Rješenje o zaključenju stečajnoga postupka

- članak 293., 294., 299. i 300. Obustava stečajnog postupka

- članak 321., 328. i 338. Stečajni plan

- članak 430. i 444. Podnesci za skraćeni stečajni postupak

Ana Paštrović, mag. iur.

HorizontalniZadnji mjesec u godini, odnosno mjesec prosinac, za većinu radnika predstavlja razdoblje u kojem će pored plaće dobiti i prigodne nagrade - božićnice, nagrade za radne rezultate, ali i eventualni povrat više plaćenog poreza na dohodak. Godišnji obračun plaće mora se obaviti sa zadnjom isplatom u prosincu, dakle s plaćom koja se isplaćuje za studeni, a izvješće o obračunu poreza na dohodak po godišnjem obračunu za 2022. godinu potrebno je predati na Obrascu JOPPD. Brojne su nedoumice poslodavaca i računovođa koji obračunavaju plaće, a u vezi s godišnjim obračunom poreza na dohodak, tj. konačnim obračunom plaće. Autor u članku pojašnjava kada je potrebno napraviti konačni obračun plaće s osvrtom na posebnosti u vezi s utvrđivanjem godišnjeg obračuna poreza na dohodak.

Komisija Europske unije krajem lipnja objavila je redovito godišnje izvješće o oporezivanju (Annual Report on Taxation 2022), koje sadrži prikaz aktualnih poreznih politika u Europskoj uniji. Izvješće je javno dostupno na službenim stranicama Komisije; dostupno je isključivo na engleskom jeziku. Koncipirano je u više poglavlja koja se bave utjecajem COVID-19 i trendovima oporezivanja, karakteristikama nacionalnih poreznih sustava, nedavnim poreznim reformama u EU, poreznim mjerama namijenjenim potpori zelene tranzicije, oporezivanjem i digitalnom tranzicijom te poduzetničkim oporezivanjem u globalnom ekonomijom. Za potrebe časopisa prevedeni su (neznatno skraćeni) dijelovi izvješća koji se tiču oporezivanja i digitalne tranzicije.

Porast troškova životnog standarda i mala financijska primanja sve više se negativno odražavaju na materijalno blagostanje radnika, te stvaranja uvjeta za dostojanstveni život. Stoga je neophodno bilo na razini Europske unije poduzeti odgovarajuće korake kako bi se povećala minimalna plaća radnika, a što bi ujedno omogućilo poboljšanje radnih i životnih uvjeta radnika. U tu svrhu, donesen je Prijedlog Direktive EU o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji.

Studentima tijekom stjecanja akademskog obrazovanja obavljanje studentskih poslova omogućuje ostvarivanje dohotka za poboljšanje studentskog standarda, a ujedno i stjecanje dragocjenog radnog iskustva, koje mogu iskoristiti kada se jednog trenutka nađu na nemilosrdnom tržištu rada. Shodno tome, u nastavku teksta osvrnuti ćemo se na rad studenata, odnosno reguliranje njihovog rada s pravnog i poreznog stajališta, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

S danom 01. siječnja 2023. godine euro postaje službena valuta Republike Hrvatske. Od toga datuma većina pravnih osoba morat će se uskladiti i s pravilima vezanima uz iznos njihovog temeljnog kapitala. Ova obveza stupiti će na snagu s danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.  Do sada su u fokusu usklađivanja s uvođenjem eura kao službene valute bili potrošači, opravdano, međutim od uvođenja eura kao službene valute većina poduzetnika će trebati uskladiti odnosno preračunati temeljni kapital i dijelove koji na njega otpadaju u odgovarajući eurski iznos. U ovom tekstu u kratkim crtama ćemo se osvrnuti na neke od obveza dioničkih društava i društava ograničene odgovornosti.